Odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

DZIENNIK USTAW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
Warszawa, dnia 8 października 2020 r.  
Poz. 1742  
ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA KLIMATU1)  
z dnia 11 września 2020 r.  
w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów2)  
Na podstawie art. 25 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875) zarządza  
się, co następuje:  
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmującego wstępne magazyno-  
wanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów  
oraz magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów, a także czas magazynowania zakaźnych odpa-  
dów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych.  
§ 2. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do magazynowania odpadów:  
1) komunalnych przez wytwórcę odpadów komunalnych lub przez właściciela nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1  
pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439),  
który zbiera odpady komunalne wytwarzane na terenie tej nieruchomości;  
2) przez wytwórcę odpadów, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. c oraz w art. 71 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia  
2012 r. o odpadach;  
3) przez wytwórcę odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia  
2012 r. o odpadach w ilościach nie większych niż określone w tych przepisach;  
4) przez podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który  
zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opa-  
kowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania  
odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność  
w zakresie zbierania odpadów), który ma zawartą umowę, o której mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia  
2012 r. o odpadach;  
5) w postaci gleby lub ziemi nieuznanych za zanieczyszczone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 101a  
ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378 i 1565);  
6) przez prowadzącego miejsce odbioru w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumu-  
latorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521 i 1403 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284);  
1)  
Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej – klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini-  
strów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).  
Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 25 maja 2020 r. pod numerem 2020/317/PL zgodnie  
2)  
z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji  
norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europej-  
skiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz  
zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).  
Dziennik Ustaw  
– 2 –  
Poz. 1742  
7) których sposób magazynowania został określony w:  
a) art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,  
b) art. 43 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r.  
poz. 1895 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875),  
c) przepisach wydanych na podstawie art. 22 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu po-  
jazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1517),  
d) przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2, art. 95 ust. 11 oraz art. 160 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia  
2012 r. o odpadach.  
2. Do magazynowania odpadów:  
1) obojętnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 118 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-  
dach,  
2) spełniających kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych określone w prze-  
pisach wydanych na podstawie art. 118 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
stosuje się wyłącznie przepisy § 6 ust. 1 pkt 1–3.  
3. Do miejsc magazynowania zatrzymanych pojazdów, o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia  
2012 r. o odpadach, stosuje się wyłącznie przepisy § 6 ust. 1 pkt 3, 4 i 8 oraz ust. 2.  
§ 3. Przepisy § 5–12 stosuje się, jeżeli przepisy wydane na podstawie art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach nie stanowią inaczej.  
§ 4. 1. Wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę w przypadku:  
1) odpadów powstających w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz  
sprzątania, konserwacji i napraw, magazynowanych w miejscu ich wytworzenia albo  
2) wytwórcy odpadów wytwarzającego odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 100 Mg rocznie lub odpady niebez-  
pieczne w ilości do 1 Mg rocznie, magazynującego te odpady w miejscu ich wytworzenia  
spełnia co najmniej wymagania określone w ust. 2.  
2. Magazynowanie odpadów prowadzi się:  
1) w miejscach o pojemności magazynowania odpadów dostosowanej do masy odpadów wytwarzanych w danym okre-  
sie i częstotliwości ich odbioru;  
2) w sposób dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, w szczególności z wykorzystaniem opa-  
kowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków; dopuszcza się magazynowanie odpadów w pryzmach lub  
stosach, w szczególności w przypadku odpadów pochodzących z wyrobów przeznaczonych do użytkowania w warun-  
kach oddziaływania czynników atmosferycznych, jeżeli nie spowoduje to zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wód  
powierzchniowych i podziemnych;  
3) w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone do tego celu miejsce, w tym poza prze-  
znaczone do tego celu opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki lub wydzielone boksy i sektory, oraz roz-  
przestrzenianiu się odpadów na nieruchomości sąsiadujące z nieruchomością, na której jest prowadzone magazynowa-  
nie odpadów;  
4) w przypadku odpadów niebezpiecznych – także minimalizując wpływ czynników atmosferycznych na odpady, przez  
zastosowanie szczelnych pojemników, kontenerów lub zbiorników lub systemu zbierania wycieków oraz wód odcie-  
kowych, jeżeli oddziaływanie czynników atmosferycznych może spowodować negatywny wpływ magazynowanych  
odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi, w szczególności zmieniać właściwości chemiczne i fizyczne odpa-  
dów oraz powodować powstanie uciążliwości zapachowych.  
§ 5. 1. Magazynowanie odpadów inne niż określone w § 4 ust. 1 prowadzi się w instalacji, obiekcie budowlanym lub  
jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, zwanych dalej „miejscami magazynowania odpadów”, które zo-  
stały wydzielone i przeznaczone do magazynowania odpadów oddzielnie od magazynowanych substancji lub przedmiotów  
niebędących odpadami.  
2. Dopuszcza się wykorzystywanie miejsc magazynowania odpadów do równoczesnego magazynowania substancji lub  
przedmiotów niebędących odpadami, innych niż:  
1) produkty uboczne, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;  
2) przedmioty lub substancje, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  
Dziennik Ustaw  
– 3 –  
Poz. 1742  
3. Lokalizacja poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu magazynowania odpadów jest oznakowana.  
4. Oznakowanie zawiera co najmniej wskazanie kodów magazynowanych odpadów, zgodnie z przepisami wydanymi  
na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Kody odpadów nanosi się cyframi koloru czarnego  
o wysokości minimum 20 mm i szerokości linii minimum 3 mm.  
5. Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający w każdym czasie odczytanie kodów  
odpadów znajdujących się w danej lokalizacji, w szczególności bez konieczności przestawiania lub otwierania opakowań,  
pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków. W przypadku boksów lub wydzielonych sektorów oznakowanie umiesz-  
cza się od strony wejścia lub wjazdu, na zewnętrznej powierzchni ściany lub ogrodzenia lub na tablicach informacyjnych  
znajdujących się obok miejsc magazynowania odpadów lub przy wjeździe na miejsce magazynowania odpadów wymienio-  
nych w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b albo w innym widocznym miejscu.  
6. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w szczególności odporne na warunki atmosferyczne.  
§ 6. 1. Magazynowanie odpadów inne niż określone w § 4 ust. 1 prowadzi się w miejscach magazynowania odpadów  
w sposób zapewniający co najmniej:  
1) wyposażenie techniczne do przechowywania odpadów, w tym przeznaczone do tego celu:  
a) opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki lub worki,  
b) wydzielone za pomocą pionowych ścian boksy lub wydzielone sektory, umożliwiające magazynowanie określo-  
nych rodzajów odpadów w pryzmach i stosach lub w postaci zbelowanej, w szczególności w przypadku odpadów  
z procesów termicznych, odpadów ze spalarni odpadów, odpadów wytworzonych w trakcie prac prowadzonych  
na drogach publicznych i na drogach kolejowych, odpadów metali (złomu), odpadów z budowy i remontów,  
w tym niezanieczyszczonego gruzu oraz ziemi z wykopów oraz odpadów przetwarzanych na kruszywo drogowe,  
i odpadów szkła  
uwzględniające właściwości chemiczne i fizyczne, w tym stan skupienia, magazynowanych odpadów;  
2) odpowiednią pojemność miejsc magazynowania odpadów, uwzględniającą rodzaj i masę odpadów wytwarzanych,  
zbieranych lub przetwarzanych w danym okresie, w tym częstotliwości odbioru i przekazywania odpadów;  
3) utwardzone z użyciem wyrobów budowlanych podłoże terenu, na którym są magazynowane odpady;  
4) zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych;  
5) zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się odpadów poza lokalizację, o której mowa w § 5 ust. 3, w tym poza prze-  
znaczone do tego celu opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki lub wydzielone boksy i sektory, oraz za-  
bezpieczenie przed przypadkowym mieszaniem się selektywnie magazynowanych odpadów;  
6) zabezpieczenie odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych ograniczające do minimum oddziaływanie  
tych czynników na odpady, jeżeli takie oddziaływanie może spowodować negatywny wpływ magazynowanych odpa-  
dów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi, w szczególności zmieniać właściwości chemiczne i fizyczne odpadów  
oraz powodować powstanie uciążliwości zapachowych;  
7) zabezpieczenie przed uwolnieniem się do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych wycieków oraz ścieków,  
w tym wód odciekowych, z miejsc magazynowania odpadów, w przypadku odpadów, które z uwagi na swoje właści-  
wości lub stan skupienia mogą powodować powstawanie wycieków lub wód odciekowych powodujących zanieczysz-  
czenie gleby i ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych; zabezpieczenie uwzględnia właściwości chemiczne  
i fizyczne odpadów oraz masę magazynowanych odpadów, w tym przez zastosowanie:  
a) szczelnych: opakowań, pojemników, kontenerów lub zbiorników lub  
b) uszczelnienia i nieprzepuszczalnego podłoża z systemem do odprowadzania wycieków oraz ścieków, w tym wód  
odciekowych, powstających w obrębie lokalizacji, o której mowa w § 5 ust. 3, lub z systemem do ich gromadze-  
nia o pojemności odpowiedniej do ilości powstających wycieków lub ścieków, w tym wód odciekowych,  
w szczególności w przypadku odpadów niebezpiecznych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów komu-  
nalnych lub odpadów pochodzących z ich przetworzenia, odpadów paliwa alternatywnego lub odpadów przezna-  
czonych do jego produkcji;  
8) oczyszczanie powstających w miejscu magazynowania odpadów wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych,  
w separatorach substancji ropopochodnych lub wyposażenie tego miejsca w urządzenia lub środki do zbierania wycie-  
ków lub wód odciekowych – w przypadku gdy odpady są substancjami ropopochodnymi lub mogą być zanieczyszczo-  
ne takimi substancjami; urządzenia te lub środki dostosowuje się do ilości magazynowanych odpadów oraz ilości po-  
wstających wycieków lub ścieków, w tym wód odciekowych.  
Dziennik Ustaw  
– 4 –  
Poz. 1742  
2. Wymagań określonych w ust. 1 pkt 8 nie stosuje się, jeżeli miejsce magazynowania odpadów jest objęte systemem  
zbierania i odprowadzania ścieków urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków, zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378) lub ustawy z dnia 7 czerwca  
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 i 1495 oraz  
z 2020 r. poz. 284 i 471).  
3. Wymagań określonych w ust. 1 pkt 3 i 8 nie stosuje się do magazynowania odpadów:  
1) urobku z pogłębiania, w tym zawierającego substancje niebezpieczne lub zanieczyszczonego takimi substancjami;  
2) mieszanek bitumicznych, w tym zawierających smołę, oraz innych odpadów powstałych z wyrobów przeznaczonych  
do użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych;  
3) drewna, liści i kory oraz innych odpadów drzewnych, oraz drewnopochodnych;  
4) papieru i tektury;  
5) odzieży i tekstyliów;  
6) selektywnie magazynowanych odpadów z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy);  
7) tworzyw sztucznych i gumy;  
8) szkła;  
9) metali (złomu) niezanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi oraz zanieczyszczonych substancjami ropopo-  
chodnymi w ilościach, które nie powodują skapywania tych substancji;  
10) wielkogabarytowych w postaci zużytych mebli;  
11) gruzu budowlanego, ceramiki i kruszyw;  
12) podkładów kolejowych i tłucznia torowego.  
4. Do magazynowania odpadów, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się także wymagań dotyczących zastosowania:  
1) szczelnych: opakowań, pojemników, kontenerów lub zbiorników lub  
2) uszczelnienia i nieprzepuszczalnego podłoża z systemem do odprowadzania wycieków oraz ścieków lub z systemem  
do ich gromadzenia  
o których mowa w ust. 1 pkt 7.  
§ 7. Magazynowanie odpadów inne niż określone w § 4 ust. 1 prowadzi się w sposób:  
1) selektywny, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmujący jedynie odpady charakteryzujące się takimi  
samymi właściwościami i takimi samymi cechami, uwzględniający właściwości odpadów, stan skupienia i zagroże-  
nia, jakie może powodować ich magazynowanie, w tym ryzyko pożaru lub niekontrolowanego wycieku substancji  
szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska;  
2) zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów poza lokalizację, o której mowa w § 5 ust. 3, w tym ich rozwiewaniu;  
3) ograniczający pylenie odpadów w przypadku odpadów mogących powodować pylenie, w tym przez:  
a) magazynowanie odpadów wyłącznie do wysokości ścian wyznaczonych boksów lub obwałowań kwater,  
b) magazynowanie odpadów pod szczelnym przykryciem izolującym odpady przed wpływem czynników atmosfe-  
rycznych lub zastosowanie preparatów błonotwórczych zapobiegających pyleniu odpadów magazynowanych  
w wydzielonych sektorach,  
c) magazynowanie odpadów z zastosowaniem instalacji zraszających,  
d) zainstalowanie barier przeciwwietrznych lub wykorzystanie naturalnego terenu jako osłony;  
4) zapewniający właściwą rotację magazynowanych odpadów, aby odpady magazynowane najdłużej mogły być usuwa-  
ne i następnie przekazywane w celu dalszego gospodarowania w pierwszej kolejności, z wyjątkiem magazynowania  
odpadów w postaci płynnej, mazistej lub sypkiej (rozdrobnionej) lub jeżeli brak rotacji nie utrudni ich dalszego prze-  
twarzania lub nie zmniejszy wartości produktu końcowego wytworzonego z odpadów;  
Dziennik Ustaw  
– 5 –  
Poz. 1742  
5) ograniczający obniżenie wartości użytkowej odpadów, w szczególności zmiany ich składu lub właściwości chemicz-  
nych lub fizycznych, utrudniającej ich dalsze przetwarzanie lub zmniejszającej wartość produktu końcowego wytwo-  
rzonego z odpadów;  
6) zapewniający drożność dróg pożarowych i ewakuacyjnych.  
§ 8. 1. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg, z wyjątkiem odpadów urobku z pogłębiania  
zawierającego substancje niebezpieczne lub zanieczyszczonego takimi substancjami, odpadów drewna, odpadów miesza-  
nek bitumicznych zawierających smołę oraz innych odpadów niebezpiecznych powstałych z wyrobów przeznaczonych do  
użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych, prowadzi się w wydzielonej strefie magazynowania  
odpadów niebezpiecznych.  
2. W strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych dopuszcza się magazynowanie odpadów innych niż niebez-  
pieczne.  
3. Do magazynowania odpadów w strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych stosuje się wymagania określone  
w § 5–7. Strefa magazynowania odpadów niebezpiecznych jest oznakowana w widocznym miejscu tablicą koloru białego  
o minimalnych wymiarach 400 mm szerokości i 250 mm wysokości, na której umieszcza się napis „ODPADY NIEBEZ-  
PIECZNE” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 35 mm i szerokości linii minimum 4 mm.  
4. W przypadku gdy strefę magazynowania odpadów niebezpiecznych stanowi budynek lub pomieszczenie wydzielone  
w budynku, oznakowanie umieszcza się na zewnątrz budynku lub wydzielonego pomieszczenia przy jego drzwiach wej-  
ściowych lub bramie wjazdowej, a w przypadku miejsca wydzielonego w budynku oznakowanie umieszcza się w sposób  
widoczny obok miejsca magazynowania odpadów.  
5. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w szczególności odporne na warunki atmosferyczne.  
6. W przypadku gdy w strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych jest prowadzone zlewanie lub przesypywanie  
odpadów do innych opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków lub jest prowadzone mycie opakowań,  
pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków, strefę magazynowania odpadów niebezpiecznych lub miejsce bezpo-  
średnio z nią sąsiadujące wyposaża się w:  
1) odpowiedniej wielkości pomieszczenie lub miejsce z nieprzepuszczalnym podłożem, wykonane z materiałów gład-  
kich i zmywalnych, z którego mogą być zbierane powstające odpady, a powstające ścieki są kierowane do systemów,  
o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 7 lit. b, lub separatorów, urządzeń lub środków, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 8,  
dostosowanych do magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz  
2) odpowiednie urządzenia zapewniające co najmniej możliwość umycia rąk i elementów ochrony indywidualnej bezpo-  
średnio po wyjściu z pomieszczenia lub miejsca, o którym mowa w pkt 1.  
§ 9. 1. Jeżeli odpady niebezpieczne są umieszczone w opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub wor-  
kach, o pojemności powyżej 5 litrów, na każdym z opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków umiesz-  
cza się jednostkowe oznakowanie, zwane dalej „etykietą”.  
2. Etykiety nie umieszcza się w przypadku wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę, o którym mowa  
w § 4 ust. 1.  
3. Wzór etykiety określa załącznik do rozporządzenia.  
4. Etykieta ma wymiary minimum 150 mm szerokości i minimum 210 mm wysokości i zawiera napis „ODPADY NIE-  
BEZPIECZNE” oraz wskazanie: kodu i rodzaju magazynowanych odpadów, zawartości opakowania, pojemnika, kontene-  
ra, zbiornika lub worka, adresu miejsca magazynowania odpadów i daty rozpoczęcia ich magazynowania w danym miejscu.  
5. Etykieta może zawierać także inne informacje dotyczące magazynowanych odpadów, w szczególności branżowe  
oznaczenia.  
6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5, są zamieszczane przez wytwórcę odpadów i aktualizowane przez każdego  
kolejnego posiadacza odpadów niezwłocznie po rozpoczęciu magazynowania odpadów w danym miejscu. Aktualizacja  
polega na wpisaniu kolejnego adresu miejsca magazynowania odpadów oraz daty rozpoczęcia magazynowania odpadów  
w danym miejscu lub umieszczeniu nowej etykiety zawierającej te informacje i pozostawieniu poprzedniej etykiety w wi-  
docznym miejscu. W przypadku magazynowania odpadów, o których mowa w § 4 ust. 1, magazynowanych poza miejscem  
ich wytworzenia, informacje, o których mowa w ust. 4, są zamieszczane przez kolejnego posiadacza odpadów, który przyj-  
muje odpady od wytwórcy odpadów, o którym mowa w § 4 ust. 1.  
Dziennik Ustaw  
– 6 –  
Poz. 1742  
7. W przypadku gdy opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki lub worki, o których mowa w ust. 1, umieszcza się  
w innych opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach lub przepakowuje się do innych opakowań,  
pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków, lub prowadzi się zlewanie lub przesypywanie odpadów do innych opa-  
kowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków, o których mowa w § 8 ust. 6, umieszcza się nową etykietę i po-  
daje się na niej jako datę rozpoczęcia magazynowania odpadów w danym miejscu datę z etykiety najwcześniej wytworzo-  
nych odpadów.  
8. Dopuszcza się stosowanie innych, wdrożonych przez posiadacza odpadów metod oznakowania opakowań, pojemni-  
ków, kontenerów, zbiorników lub worków, jeżeli oznakowania zawierają informacje, o których mowa w ust. 4, oraz jest  
zapewniona możliwość aktualizacji tych informacji.  
9. Etykieta powinna być czytelna i trwała, w szczególności odporna na warunki atmosferyczne.  
10. W przypadku stosowania oznakowania, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się oznakowania, o którym mowa w § 5  
ust. 3–6.  
11. W przypadku gdy odpady niebezpieczne są magazynowane w inny sposób niż w opakowaniach, pojemnikach, kon-  
tenerach, zbiornikach lub workach, stosuje się wyłącznie oznakowanie, o którym mowa w § 5 ust. 3–6.  
12. Przepisów ust. 1–9 nie stosuje się do zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych.  
§ 10. 1. W przypadku odpadów niebezpiecznych wrażliwych na podwyższoną temperaturę, w szczególności wynikającą  
z działania promieni słonecznych, wykazujących właściwości wybuchowe lub łatwopalne, o których mowa w rozporządze-  
niu Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępującym załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskie-  
go i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 89,  
z późn. zm.3)), odpady magazynuje się w pomieszczeniu zapewniającym temperaturę umożliwiającą bezpieczne dla życia  
i zdrowia ludzi oraz środowiska ich magazynowanie.  
2. Odpady niebezpieczne w postaci ciekłej, mazistej lub sypkiej są magazynowane w odpowiednich do tego celu szczel-  
nych opakowaniach, pojemnikach, kontenerach lub zbiornikach, przystosowanych do właściwości chemicznych i stanu sku-  
pienia magazynowanych odpadów, odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach oraz działanie czynników at-  
mosferycznych, z wyjątkiem odpadów urobku z pogłębiania zawierającego substancje niebezpieczne lub zanieczyszczone-  
go takimi substancjami, odpadów drewna, odpadów mieszanek bitumicznych zawierających smołę oraz innych odpadów  
pochodzących z wyrobów przeznaczonych do użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych.  
3. Odpady niebezpieczne w postaci ciekłej wrażliwe na działanie temperatury magazynuje się w szczelnych opakowa-  
niach, pojemnikach, kontenerach lub zbiornikach, zapewniając odpowiednią ilość wolnej przestrzeni w celu zapobieżenia  
pojawieniu się wycieków lub stałych odkształceń opakowania, pojemnika, kontenera lub zbiornika, będących wynikiem  
rozszerzania się cieczy z powodu wysokich temperatur.  
§ 11. 1. Magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, prowadzone w ra-  
mach zbierania odpadów, odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 2–5 oraz § 5–7 i § 8 ust. 1–5, w pomiesz-  
czeniu, które spełnia także następujące wymagania:  
1) posiada niezależne wejście;  
2) posiada ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających ich dezynfekcję;  
3) jest zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt;  
4) posiada drzwi wejściowe bez progu, których szerokość i wysokość gwarantuje swobodny dostęp;  
5) posiada miejsca lub boksy wydzielone i oznakowane w zależności od rodzaju magazynowanych zakaźnych odpadów  
medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, a w przypadku magazynowania odpadów w oznakowanych,  
szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach dopuszcza się brak wydzielonych boksów;  
6) jest wyposażone w termometr do ciągłego pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczenia oraz rejestrator tych pomia-  
rów;  
7) posiada wentylację zapewniającą podciśnienie, z zapewnieniem filtracji odprowadzanego powietrza; dopuszcza się  
zastosowanie wentylacji grawitacyjnej pod warunkiem magazynowania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaź-  
nych odpadów weterynaryjnych w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych w zależności  
od rodzaju magazynowanych zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych;  
8) posiada podłoże wyposażone w kratkę ściekową pozwalającą na odprowadzenie wody ze zmywania powierzchni, na  
której są magazynowane odpady.  
3)  
Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 42 z 18.02.2017, str. 43.  
Dziennik Ustaw  
– 7 –  
Poz. 1742  
2. Przy pomieszczeniu spełniającym wymagania, o których mowa w ust. 1, zapewnia się dostęp do:  
1) umywalki z bieżącą zimną i ciepłą wodą, zainstalowanej w sposób umożliwiający co najmniej umycie rąk oraz ele-  
mentów ochrony indywidualnej bezpośrednio po wyjściu z pomieszczenia, wyposażonej w dozowniki z mydłem  
i środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku;  
2) prysznica bezpieczeństwa z bieżącą zimną i ciepłą wodą;  
3) wody bieżącej zimnej i ciepłej do celów porządkowych;  
4) wydzielonych miejsc odpowiednio do przechowywania czystych oraz zbierania brudnych środków ochrony indywidu-  
alnej dla osób przebywających w pomieszczeniach do magazynowania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaź-  
nych odpadów weterynaryjnych.  
3. Magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych odbywa się w tempera-  
turze do 18ºC nie dłużej niż 24 godziny lub w temperaturze do 10ºC nie dłużej niż 72 godziny. Magazynowanie zakaźnych  
odpadów medycznych o kodzie 18 01 02*, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia  
14 grudnia 2012 r. o odpadach, odbywa się w temperaturze do 10ºC, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć  
72 godzin.  
4. W przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka umieszcza się go w całości w innym większym nieuszkodzonym  
pojemniku lub worku spełniającym wymagania dla pojemników lub worków określone w przepisach dotyczących szczegó-  
łowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia  
2012 r. o odpadach.  
5. Miejsca magazynowania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych utrzymuje się  
na bieżąco w czystości przez poddawanie dezynfekcji i myciu.  
§ 12. 1. Do innego niż określone w § 4 ust. 1 magazynowania odpadów mogących powodować uciążliwości zapachowe  
na nieruchomościach sąsiadujących z nieruchomością, na której jest prowadzone magazynowanie odpadów, stanowiących:  
1) zmieszane odpady komunalne magazynowane w ramach ich zbierania lub przetwarzania,  
2) odpady pochodzące z przetworzenia odpadów komunalnych, w tym frakcję podsitową z procesu mechaniczno-biolo-  
gicznego przetwarzania odpadów,  
3) odpady ulegające biodegradacji  
stosuje się wymagania określone w ust. 2 i 3 oraz § 5–7, a w przypadku odpadów niebezpiecznych także wymagania  
określone w § 9, natomiast w przypadku tych odpadów w ilości powyżej 1 Mg również wymagania określone w § 8.  
2. Odpady, o których mowa w ust. 1, magazynuje się wyłącznie w pomieszczeniach, w tym halach magazynowych,  
wyposażonych co najmniej w:  
1) systemy wentylacyjne oraz urządzenia wentylacyjne ograniczające w szczególności przedostawanie się pyłów do po-  
wietrza, a także ograniczające ewentualne uciążliwości zapachowe;  
2) bramy szybkobieżne.  
3. Dopuszcza się magazynowanie odpadów, o których mowa w ust. 1, poza pomieszczeniami, o których mowa w ust. 2,  
w szczelnych pojemnikach, kontenerach lub zbiornikach – w przypadku gdy:  
1) zapewnione zostanie spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1, albo  
2) czas ich magazynowania nie przekracza 7 dni.  
§ 13. W przypadku miejsc magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne o powierzchni powyżej 2 ha prowadzo-  
nych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przez pierwotnych wytwórców odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32  
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zabezpieczenia, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, 6 i 7 lit. b, mogą być za-  
stąpione następującymi środkami:  
1) naturalne warstwy gruntów nieprzepuszczalnych zaopatrzone w rowy opaskowe zabezpieczone korytkami żelbetowy-  
mi zagłębionymi w warstwę gruntów nieprzepuszczalnych, system drenaży, zbierania i odprowadzania wód lub  
2) zamknięty układ hydroodpopielania.  
Dziennik Ustaw  
– 8 –  
Poz. 1742  
§ 14. 1. Miejsca magazynowania odpadów, w których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia były magazynowane  
odpady, powinny spełniać odpowiednie wymagania określone w § 6 ust. 1 pkt 3, 6, 7 lit. b, pkt 8 i ust. 2 oraz § 11 i § 12  
w terminie 48 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.  
2. Miejsca magazynowania zatrzymanych pojazdów, o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach, prowadzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 1  
pkt 3, 4 i 8 oraz ust. 2 w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.  
3. Wstępne magazynowanie odpadów, o którym mowa w § 4 ust. 1, prowadzone przed dniem wejścia w życie rozporzą-  
dzenia powinno spełniać wymagania określone w § 4 ust. 2 w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.  
4. Jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szczegółowe wymagania dotyczące sposobu magazynowania  
odpadów zostały określone w decyzji administracyjnej, w czasie jej obowiązywania stosuje się wyłącznie wymagania doty-  
czące sposobu magazynowania odpadów określone w tej decyzji.  
§ 15. W przypadku gdy w dniu wejścia w życie rozporządzenia odpady niebezpieczne, o których mowa w § 4 ust. 1  
pkt 2 i § 9 ust. 1, są magazynowane przez posiadacza odpadów niebędącego ich wytwórcą, jednostkowe oznakowanie,  
o którym mowa w § 9 ust. 1, zawierające informacje określone w § 9 ust. 4, jest umieszczane przez aktualnego posiadacza  
tych odpadów.  
§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.  
Minister Klimatu: M. Kurtyka