Ustawa w sprawie ochrony przeciwpożarowej przy magazynowaniu lub przetwarzaniu odpadów

DZIENNIK USTAW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
Warszawa, dnia 25 lutego 2020 r.  
Poz. 296  
ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)  
z dnia 19 lutego 2020 r.  
w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części  
oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów  
Na podstawie art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579  
oraz z 2020 r. poz. 150 i 284) zarządza się, co następuje:  
§ 1. Rozporządzenie określa wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane  
lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.  
§ 2. Wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w niniejszym rozporządzeniu mogą być spełnione przez zastoso-  
wanie rozwiązań zamiennych w trybie i na zasadach, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie  
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593), stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy  
do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub Centrum Naukowo‑Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowe-  
go Instytutu Badawczego.  
§ 3. W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu stosuje się wymagania ochrony przeciwpożarowej określone  
w przepisach wydanych na podstawie:  
1) art. 13 ust. 1 oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;  
2) art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.2)).  
§ 4. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:  
1) odpadach palnych – rozumie się przez to odpady stałe, ciekłe i gazowe, inne niż odpady niepalne w rozumieniu art. 3  
ust. 3a–3c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;  
2) strefie pożarowej PM – rozumie się przez to strefę pożarową o przeznaczeniu produkcyjnym lub magazynowym,  
o której mowa w § 209 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-  
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);  
3) rozwiązaniu ograniczającym rozlewisko – rozumie się przez to wannę wychwytującą, nieckę lub inne szczelne roz-  
wiązanie ograniczające rozlewisko, które w przypadku pożaru lub innej sytuacji awaryjnej może pomieścić i utrzymać  
w warunkach pożarowych określoną objętość magazynowanych ciekłych odpadów palnych;  
4) kontenerze magazynowym cieczy palnych – rozumie się przez to kontener lub szafę, wykonane z blachy stalowej,  
z izolacją lub bez, których konstrukcja wraz z zastosowanymi zabezpieczeniami zapewnia bezpieczne przechowywa-  
nie w nich cieczy palnych, ogranicza rozlewisko tych cieczy oraz rozprzestrzenianie się ognia.  
1)  
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2  
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra  
Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).  
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166 i 2170  
2)  
oraz z 2020 r. poz. 148.  
Dziennik Ustaw  
– 2 –  
Poz. 296  
§ 5. 1. Miejsce przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania stałych odpadów palnych stanowi odręb-  
ną strefę pożarową PM, oddzieloną pasami wolnego terenu lub elementami oddzielenia przeciwpożarowego, zwaną dalej  
„strefą pożarową z odpadami stałymi”.  
2. Miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania stałych odpadów palnych mogą być lokalizo-  
wane w ramach jednej strefy pożarowej z odpadami stałymi.  
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:  
1) łączna objętość lub masa zgromadzonych stałych odpadów palnych w obiekcie budowlanym lub na terenie nie prze-  
kracza odpowiednio 200 m3 lub 50 Mg lub  
2) miejsce wstępnego magazynowania stałych odpadów palnych w budynku jest zlokalizowane w strefie pożarowej PM,  
w której te odpady są wytwarzane.  
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, strefa pożarowa PM nie stanowi strefy pożarowej z odpadami stałymi.  
§ 6. 1. W strefie pożarowej budynku innej niż strefa pożarowa PM mogą być magazynowane stałe odpady palne na ze-  
wnątrz, przy jego ścianie zewnętrznej, jeżeli są one związane z jego funkcją, oraz zostaną spełnione następujące wymaga-  
nia:  
1) powierzchnia miejsca przeznaczonego do magazynowania odpadów nie przekracza 200 m2, a zgromadzone tam odpa-  
dy nie przekraczają objętości 200 m3 lub masy 50 Mg;  
2) nie zostanie przekroczona dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej, określona dla tego budynku;  
3) zostanie zachowany dostęp do budynku na wypadek działań ratowniczych;  
4) zostanie zachowana wymagana z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe odległość od miejsca przeznaczonego do maga-  
zynowania odpadów do sąsiednich obiektów budowlanych oraz granic działek;  
5) zostanie zachowana odległość co najmniej 5 m od drogi pożarowej;  
6) zostanie zachowana odległość od ścian zewnętrznych wykonanych z materiałów palnych, w tym z izolacją wykonaną  
z takich materiałów, co najmniej:  
a) 4 m – w przypadku ściany zewnętrznej nierozprzestrzeniającej ognia,  
b) 8 m – w pozostałych przypadkach.  
2. W strefie pożarowej PM w budynku mogą być magazynowane stałe odpady palne na zewnątrz, przy jego ścianie ze-  
wnętrznej, jeżeli zostaną spełnione następujące wymagania:  
1) nie zostanie przekroczona dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej PM w budynku oraz dopuszczalna w niej gę-  
stość obciążenia ogniowego, a także dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej określona w § 8;  
2) zostanie zachowana wymagana z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe odległość od miejsca przeznaczonego do maga-  
zynowania odpadów do sąsiednich obiektów budowlanych oraz granic działek, jeżeli powierzchnia miejsca przezna-  
czonego do magazynowania odpadów nie przekracza 200 m2, a zgromadzone tam odpady nie przekraczają objętości  
200 m3 lub masy 50 Mg;  
3) zostaną spełnione wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczące magazynowania odpadów palnych  
w strefie pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, jeżeli powierzchnia miejsca przeznaczo-  
nego do magazynowania odpadów przekracza 200 m2 lub zgromadzone tam odpady przekraczają objętość 200 m3 lub  
masę 50 Mg;  
4) zostanie zachowany dostęp do budynku na wypadek działań ratowniczych;  
5) zostanie zachowana odległość co najmniej 5 m od drogi pożarowej.  
§ 7. Strefę pożarową z odpadami stałymi w budynku lokalizuje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej, jeżeli łączna  
objętość lub masa odpadów palnych magazynowanych w strefie pożarowej przekracza odpowiednio 200 m3 lub 50 Mg.  
Dziennik Ustaw  
– 3 –  
Poz. 296  
§ 8. 1. Powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, nie może przekraczać:  
1) 2000 m2 – w przypadku stałych odpadów palnych z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym  
całych lub rozdrobnionych opon, lub stałych odpadów palnych zawierających w ponad 20% swojej masy odpady  
z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon;  
2) 4000 m2 – w przypadku stałych odpadów palnych innych niż określone w pkt 1.  
2. Dopuszcza się powiększenie powierzchni, o których mowa w ust. 1:  
1) o 1000 m2 – w przypadku:  
a) zapewnienia drogi pożarowej z dwóch przeciwległych stron, wzdłuż największej rozpiętości strefy pożarowej,  
oraz  
b) zachowania szerokości strefy pożarowej mierzonej w kierunku prostopadłym do drogi pożarowej – nie większej  
niż 45 m;  
2) o 50% – w przypadku zapewnienia ochrony strefy pożarowej półstałym urządzeniem gaśniczym wodnym lub piano-  
wym, jeżeli zostanie zapewniona woda do celów przeciwpożarowych, zgodnie z § 41 ust. 1 i 3;  
3) o 100% – w przypadku zapewnienia ochrony strefy pożarowej stałym samoczynnym urządzeniem gaśniczym wod-  
nym lub pianowym.  
3. Powiększenia, o których mowa w ust. 2, nie podlegają sumowaniu.  
§ 9. Granicę strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, oznacza się na powierzchni terenu,  
a w przypadku gdy jest to niemożliwe – oznacza się tablicami informacyjnymi, zamontowanymi przy tej granicy w sposób  
trwały.  
§ 10. Dla stref pożarowych z odpadami stałymi określa się dopuszczalne ilości magazynowanych stałych odpadów pal-  
nych, z uwzględnieniem projektowanej gęstości obciążenia ogniowego. Obliczenia w tym zakresie przeprowadza się zgod-  
nie z zasadami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej obliczania gęstości obciążenia ogniowego i zawiera się w opera-  
cie przeciwpożarowym oraz w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli jest ona wymagana.  
§ 11. 1. Magazynowanie odpadów palnych w strefie pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem,  
prowadzi się w sekcjach magazynowych o powierzchni nie większej niż 400 m2.  
2. Dopuszcza się powiększenie powierzchni sekcji magazynowych:  
1) o 50% – w przypadku:  
a) zapewnienia drogi pożarowej wzdłuż miejsca załadunku sekcji magazynowej, a jeżeli rozpiętość sekcji mierzona  
w głąb od miejsca jej załadunku jest większa niż 10 m – wzdłuż miejsca załadunku sekcji magazynowej i prze-  
ciwległego jej boku, lub  
b) gdy gęstość obciążenia ogniowego w sekcji magazynowej nie przekracza 500 MJ/m2, lub  
c) zapewnienia ochrony sekcji magazynowej półstałym urządzeniem gaśniczym wodnym lub pianowym i zapew-  
nienia wody do celów przeciwpożarowych, zgodnie z § 41 ust. 1 i 3;  
2) o 100% – w przypadku zapewnienia ochrony strefy pożarowej stałym samoczynnym urządzeniem gaśniczym wod-  
nym lub pianowym.  
3. Powiększenia, o których mowa w ust. 2, nie podlegają sumowaniu.  
§ 12. Rozpiętość sekcji magazynowej mierzona w głąb od miejsca jej załadunku nie może przekraczać:  
1) 20 m – w przypadku zapewnienia dostępności do sekcji magazynowej z co najmniej dwóch jej przeciwległych boków;  
2) 10 m – w pozostałych przypadkach.  
Dziennik Ustaw  
– 4 –  
Poz. 296  
§ 13. 1. Sekcje magazynowe oddziela się między sobą ścianami separacyjnymi lub pasami wolnego terenu o szerokości  
co najmniej:  
1) 2 m – w przypadku magazynowania odpadów w kontenerach stalowych o pojemności do 40 m3, ze ścianami pełnymi,  
wykonanymi z blachy o grubości co najmniej 2 mm, w których wysokość magazynowanych odpadów nie przekracza  
krawędzi ograniczającej przestrzeń ładunkową i górnych krawędzi ścian bocznych kontenera;  
2) 5 m – w pozostałych przypadkach.  
2. W przypadku magazynowania w sekcji magazynowej całych lub rozdrobnionych opon poza kontenerami stalowymi,  
o których mowa w ust. 1 pkt 1, do jej oddzielenia od innych sekcji magazynowych stosuje się wyłącznie pasy wolnego terenu.  
3. W pasie wolnego terenu pomiędzy sekcjami magazynowymi niezawierającymi całych lub rozdrobnionych opon do-  
puszcza się magazynowanie odpadów niepalnych.  
§ 14. Granicę sekcji magazynowej inną niż ściana oznacza się trwale na powierzchni terenu, a w przypadku gdy jest to  
niemożliwe – oznacza się tablicami informacyjnymi zamontowanymi przy tej granicy w sposób trwały.  
§ 15. 1. W sekcji magazynowej całe lub rozdrobnione opony magazynuje się:  
1) w zabezpieczonych przed osunięciem stosach lub pryzmach o powierzchni nie większej niż 60 m2 lub  
2) w kontenerach stalowych spełniających wymagania, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1.  
2. Stosy lub pryzmy z całymi lub rozdrobnionymi oponami oddziela się między sobą pasami wolnej przestrzeni lub te-  
renu o szerokości co najmniej 3 m.  
§ 16. 1. Ściany oddzielenia przeciwpożarowego oddzielające strefy pożarowe z odpadami stałymi, które znajdują się  
poza budynkami, wykonuje się z materiałów niepalnych. Ściany te posiadają klasę odporności ogniowej co najmniej:  
1) REI 120‑M lub REI 240 – w przypadku stref pożarowych o gęstości obciążenia ogniowego do 4000 MJ/m2;  
2) REI 240 – w pozostałych przypadkach.  
2. Ściany separacyjne pomiędzy sekcjami magazynowymi wykonuje się z materiałów niepalnych. Ściany te posiadają  
klasę odporności ogniowej co najmniej REI 120.  
3. Ściany oddzielenia przeciwpożarowego oddzielające strefy pożarowe z odpadami stałymi, które znajdują się poza  
budynkami, oraz ściany separacyjne pomiędzy sekcjami magazynowymi:  
1) posiadają wysokość większą o co najmniej 1 m niż maksymalna wysokość magazynowanych odpadów;  
2) są wysunięte co najmniej o 1 m poza obrys magazynowanych odpadów.  
4. Ściana oddzielenia przeciwpożarowego oddzielająca budynek od strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajdu-  
je się poza budynkiem, spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz zapewnia ochronę budynku przed rozprze-  
strzenieniem się ognia na skutek promieniowania cieplnego emitowanego przez pożar w strefie pożarowej z odpadami sta-  
łymi, jak również zapewnia ochronę strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, przed roz-  
przestrzenieniem się ognia na skutek promieniowania cieplnego emitowanego przez pożar w budynku.  
5. Dopuszcza się wykonanie ściany zewnętrznej budynku jako ściany oddzielenia przeciwpożarowego, o której mowa  
w ust. 4.  
§ 17. 1. Maksymalna wysokość magazynowania stałych odpadów palnych poza budynkami nie przekracza:  
1) 4 m – w przypadku odpadów:  
a) magazynowanych w stosach,  
b) z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon,  
c) wielomateriałowych zawierających w ponad 20% swojej masy materiały z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej  
lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon;  
2) 6 m – w przypadkach innych niż określone w pkt 1.  
Dziennik Ustaw  
– 5 –  
Poz. 296  
2. Dopuszcza się powiększenie o 50% maksymalnej wysokości magazynowania stałych odpadów palnych, o której mo-  
wa w ust. 1 pkt 1, w przypadku stosu, sterty, pryzmy, hałdy, zwału lub innej formy ukształtowania zwartego skupiska ma-  
gazynowanych odpadów, uformowanych w sposób zapewniający utrzymanie ich kształtu (stabilności), z zachowaniem kąta  
nachylenia płaszczyzn ograniczających ich boczne powierzchnie nieprzekraczającego:  
1) 60o – w przypadku odpadów palnych sprasowanych w prostopadłościany lub zbelowanych;  
2) 45o – w pozostałych przypadkach.  
3. Ograniczenia maksymalnej wysokości magazynowania stałych odpadów palnych nie stosuje się w przypadku stref  
pożarowych chronionych przez stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne lub pianowe. W takim przypadku wysokość  
ustalana jest indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb w zakresie zapewnienia stabilności, o której mowa w ust. 2, oraz  
właściwego działania stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych lub pianowych i jest uwzględniana w operacie  
przeciwpożarowym, a także w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli taka instrukcja jest wymagana.  
§ 18. 1. Odpady palne w budynku magazynuje się w odległości od przekrycia dachu lub sufitu większej niż:  
1) 1 m – w przypadku wysokości magazynowania do 3 m włącznie;  
2) 1,5 m – w przypadku wysokości magazynowania od 3 m do 6 m włącznie;  
3) 2 m – w przypadku wysokości magazynowania większej niż 6 m.  
2. W budynku wyposażonym w stałe urządzenie gaśnicze wodne lub pianowe wysokość magazynowania ustala się  
z uwzględnieniem potrzeb w zakresie właściwego działania tych urządzeń.  
§ 19. 1. Odległość strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, od sąsiedniego budynku  
lub sąsiedniej strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, zapewniająca zachowanie pasa  
wolnego terenu, o którym mowa w § 5 ust. 1, nie może być mniejsza niż odległość w metrach określona w poniższej tabeli:  
Rodzaj budynku oraz dla budynku PM i strefy pożarowej z odpadami stałymi –  
Maksymalna gęstość  
maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej „Q” w MJ/m2  
obciążenia ogniowego strefy  
pożarowej z odpadami  
stałymi „Q” w MJ/m2  
PM lub strefa pożarowa z odpadami stałymi  
ZL  
IN  
Q ≤ 1000  
1000 < Q ≤ 4000  
Q > 4000  
Q ≤ 1000  
1000 < Q ≤ 4000  
Q > 4000  
8
8
8
15  
15  
20  
20  
20  
20  
15  
20  
15  
20  
15  
20  
2. Jeżeli w strefie pożarowej z odpadami stałymi magazynuje się odpady, wówczas przy określaniu odległości, o której  
mowa w ust. 1, uwzględnia się dopuszczalne odległości sekcji magazynowych od sąsiednich budynków lub sąsiednich stref  
pożarowych z odpadami stałymi, które znajdują się poza budynkami. Dopuszczalne odległości sekcji magazynowych od  
sąsiednich budynków lub sąsiednich stref pożarowych z odpadami stałymi, które znajdują się poza budynkami, są określone  
w załączniku do rozporządzenia.  
3. Odległości sekcji magazynowych, o których mowa w ust. 2, mogą być zmniejszone o połowę, jeżeli stałe odpady  
palne są magazynowane w kontenerach spełniających wymagania, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1.  
4. Strefę pożarową z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, sytuuje się w odległości:  
1) od granicy nieruchomości gruntowej, w której obrębie znajduje się ta strefa – nie mniejszej niż 4 m, oraz  
2) od sąsiedniej działki budowlanej – nie mniejszej niż połowa odległości tej strefy od sąsiedniego budynku usytuowane-  
go na tej działce, określonej zgodnie z ust. 1–3, a jeżeli działka jest niezabudowana, przyjmując, że będzie na niej  
usytuowany budynek o przeznaczeniu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przy  
czym dla budynków PM należy przyjąć gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej większą niż 1000 MJ/m2 i nie  
większą niż 4000 MJ/m2, a w przypadku braku takiego planu należy przyjąć, że będzie na niej usytuowany budynek ZL.  
5. Odległości, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się w przypadku zastosowania pomiędzy strefą pożarową z odpadami  
stałymi a granicą działki ściany oddzielenia przeciwpożarowego, która spełnia wymagania, o których mowa w § 16 ust. 1 i 3.  
Dziennik Ustaw  
– 6 –  
Poz. 296  
6. Strefę pożarową z odpadami stałymi znajdującą się poza budynkiem sytuuje się od granicy (konturu) lasu w odległo-  
ści nie mniejszej niż dopuszczalna odległość tej strefy od strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza bu-  
dynkiem, o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2, określonej zgodnie z ust. 1–3, jednak nie mniejszej niż 20 m.  
§ 20. 1. Ciekłe odpady palne magazynuje się:  
1) na otwartej przestrzeni w wydzielonym wyłącznie do tego celu miejscu przeznaczonym do magazynowania ciekłych  
odpadów palnych, zwanym dalej „miejscem magazynowania ciekłych odpadów palnych”;  
2) w wydzielonym z przestrzeni, za pomocą przegród budowlanych, magazynie przeznaczonym wyłącznie do magazy-  
nowania ciekłych odpadów palnych, zwanym dalej „magazynem ciekłych odpadów palnych”;  
3) w stacjonarnym zbiorniku przeznaczonym do magazynowania cieczy palnych, zwanym dalej „zbiornikiem magazy-  
nowym ciekłych odpadów palnych”.  
2. Za miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych uznaje się również wiatę wykonaną w sposób zapewniający  
swobodną wymianę powietrza z otoczeniem, która z co najmniej trzech stron nie posiada pełnych przegród budowlanych.  
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli łączna objętość ciekłych odpadów palnych w obiekcie budowlanym lub na tere-  
nie nie przekracza:  
1) 0,4 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego,  
oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C;  
2) 5 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazo-  
wego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.  
§ 21. Dopuszcza się magazynowanie ciekłych odpadów palnych w budynku w ramach strefy pożarowej PM, w której  
odpady te są:  
1) przetwarzane;  
2) wytwarzane – w przypadku gdy ilość magazynowanych ciekłych odpadów palnych nie przekracza w tej strefie:  
a) 2 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowe-  
go, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C,  
b) 15 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju  
gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.  
§ 22. 1. Miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych oraz magazyn ciekłych odpadów palnych stanowią odrębne  
strefy pożarowe PM, oddzielone pasami wolnego terenu lub elementami oddzielenia przeciwpożarowego.  
2. Elementy oddzielenia przeciwpożarowego oddzielające miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych wykonu-  
je się z materiałów niepalnych. Elementy te posiadają klasę odporności ogniowej co najmniej REI 120.  
§ 23. 1. Miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych nie może posiadać więcej niż 6 sekcji magazynowych, przy  
czym ilość magazynowanych odpadów nie może przekraczać w każdej z sekcji:  
1) 5 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego,  
oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C;  
2) 30 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazo-  
wego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.  
2. W przypadku magazynowania wspólnego odpadów, o których mowa w ust. 1, w sekcji magazynowej, ilość przecho-  
wywanych odpadów nie może przekraczać 5 m3.  
3. W przypadku gdy sekcję magazynową stanowi kontener magazynowy cieczy palnych, ilość magazynowanych w nim  
odpadów nie może przekraczać:  
1) 30 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego,  
oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C;  
2) 50 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazo-  
wego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.  
Dziennik Ustaw  
– 7 –  
Poz. 296  
4. W przypadku magazynowania wspólnego odpadów, o których mowa w ust. 3, ilość ciekłych odpadów palnych  
w kontenerze magazynowym cieczy palnych nie może przekraczać 30 m3.  
5. Odległość pomiędzy sekcjami magazynowymi z ciekłymi odpadami palnymi nie może być mniejsza niż 5 m,  
a w przypadku gdy sekcję magazynową stanowi kontener magazynowy cieczy palnych – mniejsza niż 2 m.  
§ 24. 1. W miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych odpady należy magazynować w:  
1) opakowaniach lub pojemnikach jednostkowych o pojemności nie większej niż 0,45 m3;  
2) zbiornikach przenośnych o pojemności od 0,45 m3 do 3 m3.  
2. Maksymalna wysokość stosów z opakowaniami lub pojemnikami jednostkowymi oraz zbiornikami przenośnymi nie  
może przekraczać:  
1) 3 m – w przypadku magazynowania ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego  
oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C w niemetalowych:  
opakowaniach, pojemnikach jednostkowych lub zbiornikach przenośnych;  
2) 5 m – w pozostałych przypadkach.  
3. Niedopuszczalne jest magazynowanie ciekłych odpadów palnych:  
1) w stosach w więcej niż w dwóch warstwach, jeżeli pojemność jednostkowa zbiorników przenośnych z tworzyw  
sztucznych lub kompozytów przekracza 0,45 m3;  
2) w opakowaniach, pojemnikach lub zbiornikach przenośnych, nieprzeznaczonych do przechowywania cieczy palnych;  
3) na wysokości powyżej 5 m.  
§ 25. 1. Miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych sytuuje się w odległości mierzonej od krawędzi rozwiąza-  
nia ograniczającego rozlewisko, wynoszącej co najmniej:  
1) 30 m – od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej;  
2) 15 m – od budynków innych niż określone w pkt 1;  
3) 20 m – od granicy (konturu) lasu;  
4) 10 m – od granicy sąsiedniej działki budowlanej;  
5) 5 m – od granicy nieruchomości gruntowej, w której obrębie znajduje się to miejsce.  
2. Odległość, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może być zmniejszona o 50%, jeżeli rozwiązanie ograniczające rozlewisko  
posiada od strony budynku rozpiętość nie większą niż 10 m.  
3. Odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, mogą być zmniejszone o 50%, jeżeli:  
1) ciekłe odpady palne w miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych są magazynowane w kontenerach magazy-  
nowych cieczy palnych, posiadających obudowę oraz zamknięcia znajdujących się w niej otworów, wykonane w kla-  
sie odporności ogniowej co najmniej EI 60;  
2) rozwiązanie ograniczające rozlewisko w miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych posiada pojemność netto  
nie mniejszą niż 110% całkowitej objętości magazynowanych ciekłych odpadów palnych i pomiędzy nim a sąsiednim  
budynkiem lub granicą działki zastosowano ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co  
najmniej REI 120, która zapewnia ochronę budynku przed rozprzestrzenieniem się ognia na skutek promieniowania  
cieplnego emitowanego przez pożar rozlewiska ciekłych odpadów palnych oraz zapewnia ochronę miejsca magazyno-  
wania ciekłych odpadów palnych przed rozprzestrzenieniem się ognia na skutek promieniowania cieplnego emitowa-  
nego przez pożar w budynku.  
4. Zmniejszenia, o których mowa w ust. 2 i 3, nie podlegają sumowaniu.  
5. Odległość pomiędzy miejscami magazynowania ciekłych odpadów palnych nie może być mniejsza niż:  
1) 5 m – w przypadku gdy sekcje magazynowe w tych miejscach stanowią kontenery przeznaczone do magazynowania  
cieczy palnych, o których mowa w ust. 3 pkt 1;  
Dziennik Ustaw  
– 8 –  
Poz. 296  
2) 10 m – w przypadku gdy sekcje magazynowe w tych miejscach stanowią kontenery przeznaczone do magazynowania  
cieczy palnych;  
3) 20 m – w pozostałych przypadkach.  
§ 26. 1. W magazynie ciekłych odpadów palnych ilość magazynowanych odpadów w strefie pożarowej nie może prze-  
kraczać:  
1) 50 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego,  
oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C;  
2) 200 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju ga-  
zowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.  
2. Dopuszcza się zwiększenie o 200% ilości, o których mowa w ust. 1, jeżeli strefa pożarowa z odpadami ciekłymi jest  
chroniona przez stałe samoczynne urządzenia gaśnicze przeznaczone do gaszenia pożarów cieczy palnych znajdujących się  
w tej strefie.  
§ 27. Rozwiązania w zakresie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz rozwiązania dotyczące  
organizacji ochrony przeciwpożarowej dla zbiornika magazynowego ciekłych odpadów palnych określa się indywidualnie  
w warunkach ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym, z uwzględnieniem w szczególności:  
właściwości magazynowanych ciekłych odpadów palnych, przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych, możli-  
wości powstania pożaru i jego rozprzestrzenienia się na sąsiednie obiekty i tereny przyległe, stwarzanych zagrożeń oraz  
możliwości prowadzenia działań gaśniczych.  
§ 28. 1. Miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych wyposaża się w rozwiązanie ograniczające rozlewisko.  
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych tworzy wyłącznie jeden  
kontener magazynowy cieczy palnych z rozwiązaniem ograniczającym rozlewisko, o którym mowa w § 30 ust. 4.  
§ 29. Do miejsca w budynku, w którym magazynuje się ciekłe odpady palne, stosuje się wymaganie, o którym mowa  
w § 28 ust. 1.  
§ 30. 1. Rozwiązanie ograniczające rozlewisko, przy uwzględnieniu uwarunkowań lokalnych, zapewnia możliwie małą  
powierzchnię rozlewiska.  
2. Rozwiązanie ograniczające rozlewisko posiada pojemność netto nie mniejszą niż:  
1) 25% całkowitej objętości magazynowanych ciekłych odpadów palnych lub  
2) 110% pojemności pojedynczego największego opakowania, pojemnika jednostkowego lub zbiornika przenośnego  
– w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.  
3. Jeżeli sekcje magazynowe w miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych stanowią wyłącznie kontenery ma-  
gazynowe cieczy palnych, dopuszcza się, aby rozwiązanie ograniczające rozlewisko posiadało pojemność nie mniejszą niż  
10% całkowitej objętości magazynowanych ciekłych odpadów palnych.  
4. W kontenerze magazynowym cieczy palnych stosuje się rozwiązanie ograniczające rozlewisko o pojemności netto  
nie mniejszej niż:  
1) 10% całkowitej objętości magazynowanych ciekłych odpadów palnych lub  
2) 110% pojemności pojedynczego największego opakowania, pojemnika jednostkowego lub zbiornika przenośnego  
– w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.  
§ 31. 1. Górna krawędź rozwiązania ograniczającego rozlewisko o powierzchni większej niż 2,5 m2, stosowanego  
w miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych, jest wyższa od poziomu rozlanej cieczy o co najmniej:  
1) 0,05 m – w przypadku gdy powierzchnia rozlewiska nie przekracza 20 m2;  
2) 0,1 m – w przypadku gdy powierzchnia rozlewiska przekracza 20 m2 i nie przekracza 100 m2;  
Dziennik Ustaw  
– 9 –  
Poz. 296  
3) 0,15 m – w przypadku gdy powierzchnia rozlewiska przekracza 100 m2 i nie przekracza 200 m2;  
4) 0,2 m – w przypadku gdy powierzchnia rozlewiska przekracza 200 m2.  
2. W przypadku, o którym mowa w § 30 ust. 3, dopuszcza się, aby górna krawędź rozwiązania ograniczającego rozlewi-  
sko, którego powierzchnia przekracza 100 m2, była wyższa od poziomu rozlanej cieczy o 0,1 m.  
§ 32. 1. Rozwiązania ograniczające rozlewisko, o których mowa w § 30 ust. 1 i 2 oraz § 31, stosuje się odpowiednio dla  
naziemnego zbiornika magazynowego ciekłych odpadów palnych lub grupy tych zbiorników.  
2. Dla zbiornika naziemnego dwupłaszczowego wykonanego z materiałów niepalnych lub grupy takich zbiorników nie  
muszą być stosowane rozwiązania ograniczające rozlewisko.  
§ 33. Obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania  
odpadów palnych w postaci gazowej lub gazu skroplonego spełniają wymagania określone w przepisach dotyczących ma-  
gazynowania gazu płynnego w zbiornikach lub butlach, zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 usta-  
wy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje  
paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuo‑  
wanie.  
§ 34. 1. Strefę pożarową z odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1000 MJ/m2 i powierzch-  
ni przekraczającej 2000 m2, która znajduje się w budynku, wyposaża się w system sygnalizacji pożarowej oraz urządzenia  
alarmowe zapewniające automatyczne przekazanie informacji o pożarze do osób, które są odpowiedzialne za jego weryfika-  
cję oraz niezwłoczne zawiadomienie centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostki ochrony przeciwpożarowej.  
2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, stosuje się niezależnie od określonych w nich wartości gęstości obciążenia  
ogniowego i powierzchni strefy pożarowej, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego na przynajmniej jednej dowolnie wybranej  
jednostce 1000 m2 powierzchni strefy pożarowej przekracza 2000 MJ/m2.  
3. Strefy pożarowe z odpadami stałymi wyposażone w stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne lub pianowe nie  
muszą być wyposażone w system sygnalizacji pożarowej, jeżeli nie jest on niezbędny do uruchamiania urządzeń przewi-  
dzianych do funkcjonowania podczas pożaru. Dopuszczenie to nie zwalnia ze stosowania urządzeń alarmowych, o których  
mowa w ust. 1.  
§ 35. 1. Strefę pożarową z odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 2000 MJ/m2 i powierzch-  
ni przekraczającej 2000 m2, która znajduje się w budynku, wyposaża się w stałe urządzenia gaśnicze wodne lub pianowe,  
uruchamiane automatycznie lub ręcznie – w przypadku zapewnienia stałej obsługi tych urządzeń lub posiadania zakładowej  
straży pożarnej.  
2. Urządzenia gaśnicze, o których mowa w ust. 1, stosuje się do ochrony lokalnej obszarów magazynowania stałych  
odpadów palnych, jeżeli w strefie pożarowej z odpadami stałymi gęstość obciążenia ogniowego przekracza 4000 MJ/m2 na  
przynajmniej jednej dowolnie wybranej jednostce 500 m2 powierzchni magazynowania tych odpadów.  
§ 36. 1. Magazyn ciekłych odpadów palnych wyposaża się w stałe lub półstałe urządzenia gaśnicze pianowe.  
2. Stałe lub półstałe urządzenia gaśnicze pianowe nie muszą być stosowane w magazynach o powierzchni nie większej  
niż 200 m2, które posiadają co najmniej jedno okno lub inny otwór w ścianie zewnętrznej, umożliwiające skuteczne podanie  
piany gaśniczej.  
§ 37. 1. Strefę pożarową z odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1000 MJ/m2 i powierzch-  
ni przekraczającej 1000 m2, która znajduje się w budynku, wyposaża się w samoczynne urządzenia oddymiające.  
2. Urządzenia oddymiające mogą być uruchamiane ręcznie, jeżeli strefa pożarowa z odpadami stałymi jest chroniona  
przez stałe urządzenia gaśnicze wodne lub pianowe, uruchamiane automatycznie lub ręcznie – w przypadku zapewnienia  
stałej obsługi tych urządzeń lub posiadania zakładowej straży pożarnej.  
§ 38. 1. Miejsce magazynowania stałych odpadów palnych o powierzchni przekraczającej 500 m2 oraz miejsce magazy-  
nowania ciekłych odpadów palnych, w którym ilość odpadów jest większa niż 5 m3, wyposaża się, niezależnie od wyposa-  
żenia obiektu lub terenu w gaśnice zgodnie z odrębnymi przepisami, w punkty ze sprzętem gaśniczym zawierające:  
1) 2 gaśnice przewoźne po 25 kg lub 20 dm3 środka gaśniczego, przeznaczone do gaszenia grup pożarów A oraz B;  
Dziennik Ustaw  
– 10 –  
Poz. 296  
2) 2 gaśnice przenośne o skuteczności gaśniczej co najmniej 55A i 183B każda;  
3) 2 koce gaśnicze o wymiarach co najmniej 2 m × 3 m;  
4) urządzenia lub środki przeznaczone do gaszenia pożarów grupy D, jeżeli wystąpienie takich pożarów jest możliwe,  
określone indywidualnie w warunkach ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym.  
2. W przypadku magazynowania wyłącznie odpadów palnych, których pożary zalicza się do grupy D, punkty ze  
sprzętem gaśniczym w miejscu magazynowania stałych odpadów palnych mogą być wyposażone tylko w urządzenia i środ-  
ki, o których mowa w ust. 1 pkt 4.  
3. Miejsce, w którym magazynuje się ciekłe odpady palne w ilości większej niż 0,4 m3 i nieprzekraczającej 5 m3, niewy-  
posażone w punkt ze sprzętem gaśniczym, o którym mowa w ust. 1, wyposaża się w punkt ze sprzętem gaśniczym zawiera-  
jący:  
1) 1 gaśnicę przenośną o skuteczności gaśniczej co najmniej 183B na każde 2,5 m3 ciekłych odpadów palnych;  
2) 1 koc gaśniczy o wymiarach co najmniej 2 m x 3 m.  
4. Odległość z każdego miejsca w strefie pożarowej z odpadami, w której może przebywać człowiek, do najbliższego  
punktu ze sprzętem gaśniczym jest nie większa niż 50 m.  
5. Do punktu ze sprzętem gaśniczym zapewnia się dostęp o szerokości co najmniej 1 m.  
6. Punkty ze sprzętem gaśniczym zabezpiecza się przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych.  
7. Przepisów ust. 1–6 nie stosuje się do obiektów i terenów zakładów zabezpieczanych przez zakładową straż pożarną.  
§ 39. 1. W obiektach budowlanych lub ich częściach oraz innych miejscach przeznaczonych do zbierania, magazynowa-  
nia lub przetwarzania odpadów:  
1) stosuje się instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, o której mowa w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożaro-  
wej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, jeżeli wynika to z tych przepisów oraz w przypadku gdy:  
a) powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, przekracza 1000 m2,  
b) objętość ciekłych odpadów palnych jest większa niż 5 m3,  
c) występuje strefa zagrożenia wybuchem;  
2) przeprowadza się co najmniej raz w roku ćwiczenia w zakresie postępowania na wypadek pożaru – w przypadku gdy:  
a) powierzchnia strefy pożarowej z odpadami przekracza 1000 m2, a łączna powierzchnia wszystkich stref z odpa-  
dami przekracza powierzchnię 2000 m2,  
b) objętość ciekłych odpadów palnych jest większa niż:  
– 10 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju ga-  
zowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C,  
– 60 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego  
oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C,  
c) występuje strefa zagrożenia wybuchem lub pomieszczenie zagrożone wybuchem.  
2. O terminie i zakresie przeprowadzenia ćwiczeń w zakresie postępowania na wypadek pożaru powiadamia się właści-  
wego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej nie później niż na 14 dni przed ich  
przeprowadzeniem. Do powiadomienia załącza się plan ćwiczeń.  
3. W ćwiczeniach w zakresie postępowania na wypadek pożaru umożliwia się udział jednostek ochrony przeciwpożarowej.  
§ 40. 1. Miejsca magazynowania odpadów palnych, które mogą ulegać samonagrzewaniu, zabezpiecza się w sposób  
określony w warunkach ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym.  
2. Środki służące zapobieganiu pożarom wskutek samonagrzewania oraz sposób dokumentowania czynności z tym  
związanych określa się w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a w przypadku gdy instrukcja ta nie jest wymagana – w in-  
strukcji postępowania z odpadami, które mogą ulegać samonagrzewaniu.  
Dziennik Ustaw  
– 11 –  
Poz. 296  
§ 41. 1. Wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla stref pożarowych z odpadami stały-  
mi, które znajdują się poza budynkami, zapewnia się zgodnie z tabelą:  
Powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi [m2]  
Gęstość obciążenia  
ogniowego w strefie  
pożarowej [MJ/m2]  
powyżej  
200  
500  
500  
1000  
2000  
2000  
3000  
3000  
Lp.  
do  
1000  
powyżej  
do  
wydajność wodociągu [dm3/s]  
1
2
3
4
500  
10  
10  
20  
20  
30  
10  
20  
30  
30  
20  
301)  
30  
20  
301)  
40  
500  
2000  
4000  
2000  
4000  
10  
20  
20  
40  
40  
Objaśnienia:  
1)  
Dla strefy pożarowej z odpadami stałymi, przeznaczonej do magazynowania wyłącznie:  
1) pojazdów wycofanych z eksploatacji przy stacjach demontażu lub  
2) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy zakładach przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-  
nicznego, lub  
3) zużytych baterii i akumulatorów przy zakładach przetwarzania baterii i akumulatorów  
– zapewnia się co najmniej 20 dm3/s.  
2. Zapewnienie wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru nie jest wymagane dla strefy  
pożarowej z odpadami stałymi o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2, która znajduje się poza budynkiem, jeżeli strefa ta  
jest zlokalizowana poza granicami jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 osób, niestanowiącej  
zabudowy kolonijnej.  
3. W przypadku gdy wydajność wodociągu stanowiącego źródło wody do celów przeciwpożarowych nie zapewnia ilo-  
ści wody określonej w ust. 1, zapewnia się uzupełniający zapas wody w zbiornikach przeciwpożarowych, technologicznych  
lub naturalnych, przystosowanych do poboru wody przez pompy pożarnicze, w ilości równej iloczynowi brakującej wydaj-  
ności wodociągu i czasu 4 godzin.  
§ 42. 1. Wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla miejsca magazynowania ciekłych  
odpadów palnych lub naziemnego zbiornika magazynowego ciekłych odpadów palnych zapewnia się, gdy:  
1) ilość magazynowanych ciekłych odpadów palnych w miejscu ich magazynowania jest większa niż 5 m3;  
2) pojemność zbiornika magazynowego ciekłych odpadów palnych jest większa niż 5 m3.  
2. Wymaganą ilość wody, o której mowa w ust. 1, określa się przyjmując intensywność podawania wodnego roztworu  
środka pianotwórczego – co najmniej 4 dm3/min na 1 m2 powierzchni przewidywanego pożaru w czasie co najmniej 2 godzin.  
3. Wymagana ilość wody, o której mowa w ust. 1, nie może być mniejsza niż:  
1) 10 dm3/s – w przypadku gdy źródło wody stanowi przeciwpożarowa sieć wodociągowa;  
2) 50 m3 – w przypadku gdy źródło wody stanowi przeciwpożarowy zbiornik wodny;  
3) wynikająca z przepisów wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo-  
żarowej.  
§ 43. 1. Do budynku ze strefą pożarową z odpadami stałymi lub magazynem ciekłych odpadów palnych oraz do miejsca  
magazynowania ciekłych odpadów palnych lub strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem,  
doprowadza się drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpo-  
żarowej, jeżeli:  
1) gęstość obciążenia ogniowego w strefie pożarowej przekracza 500 MJ/m2 i powierzchnia strefy pożarowej przekracza  
1000 m2 lub  
2) gęstość obciążenia ogniowego na przynajmniej jednej dowolnie wybranej jednostce 500 m2 powierzchni strefy poża-  
rowej przekracza 2000 MJ/m2, lub  
Dziennik Ustaw  
– 12 –  
Poz. 296  
3) ilość magazynowanych ciekłych odpadów palnych w strefie pożarowej jest większa niż 15 m3, lub  
4) występuje pomieszczenie zagrożone wybuchem.  
2. Do budynku ze strefą pożarową z odpadami stałymi lub magazynem ciekłych odpadów palnych nie stosuje się prze-  
pisów § 12 ust. 6 i 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie prze-  
ciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. poz. 1030).  
3. Sposób doprowadzenia drogi pożarowej do strefy pożarowej z odpadami stałymi lub miejsca magazynowania ciekłych  
odpadów palnych, znajdujących się poza budynkiem, określa się w uzgodnieniu z komendantem powiatowym (miejskim)  
Państwowej Straży Pożarnej, w trybie art. 42 ust. 4c i 4d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z uwzględnieniem:  
1) dostępu do celów przeciwpożarowych do każdej strefy pożarowej i sekcji magazynowej z odpadami, biorąc pod uwa-  
gę przeważający kierunek wiatru;  
2) zasięgów rzutu prądów gaśniczych;  
3) potrzeby i możliwości prowadzenia działań gaśniczych przy użyciu podnośników i drabin mechanicznych oraz innych  
pojazdów i sprzętu specjalistycznego;  
4) parametrów dróg pożarowych.  
§ 44. 1. W odniesieniu do:  
1) magazynowania odpadów:  
a) komunalnych przez wytwórcę odpadów komunalnych lub przez właściciela nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1  
pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010  
i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284), który zbiera odpady komunalne wytwarzane na terenie tej nieruchomości,  
b) przez wytwórcę odpadów, o których mowa w art. 66 ust. 4 pkt 4 oraz w art. 71 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia  
2012 r. o odpadach,  
c) przez podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami,  
który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie  
leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, sy-  
stemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo‑wychowawczych, urzędach i instytucjach (niepro-  
fesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów), który ma zawartą umowę, o której mowa w art. 45  
ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,  
d) w zamkniętych silosach lub zasobnikach wykonanych z materiałów niepalnych,  
e) palnych obejmujących wyłącznie materiały o cieple spalania nie większym niż 3 MJ/kg,  
2) wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia, które powstają w wyniku budo-  
wy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw,  
3) zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów w zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej  
awarii przemysłowej, o których mowa w art. 3 pkt 48a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.3)),  
4) składowania odpadów na składowiskach odpadów,  
5) instalacji, w których w ramach ich zautomatyzowanego ciągu technologicznego są magazynowane i przetwarzane  
odpady przeznaczone do przetwarzania w tych instalacjach, w szczególności bunkrów, zasobników, silosów lub in-  
nych pojemników tych instalacji,  
6) odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1849 oraz z 2020 r. poz. 284)  
– stosuje się wymagania wynikające z przepisów, o których mowa w § 3, a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach  
rozwiązania techniczne i organizacyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej, odpowiednie do występującego w nich zagro-  
żenia pożarowego i związanego z nim ryzyka, zapewniające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 43 ust. 7 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  
3)  
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712,  
1815, 2087 i 2166 oraz z 2020 r. poz. 284.  
Dziennik Ustaw  
– 13 –  
Poz. 296  
2. Rozwiązania techniczne i organizacyjne, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się w warunkach ochrony przeciwpo-  
żarowej zawieranych w operacie przeciwpożarowym, jeżeli jego sporządzenie jest wymagane.  
§ 45. W stosunku do obiektów budowlanych lub ich części oraz innych miejsc przeznaczonych do zbierania, magazyno-  
wania lub przetwarzania odpadów, dla których:  
1) przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:  
a) uzgodniono warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miej-  
sca magazynowania odpadów, na podstawie art. 42 ust. 4c i 4d pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach, albo  
b) wszczęto i nie zakończono postępowania w sprawie uzgodnienia warunków, o których mowa w lit. a,  
2) sporządzono operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o od-  
padach, i złożono wniosek o uzgodnienie warunków, o których mowa w pkt 1 lit. a, w terminie 2 miesięcy od dnia  
wejścia w życie rozporządzenia  
– dopuszcza się spełnienie wymagań wskazanych w § 5–37 oraz § 41–43 w sposób inny niż określony w rozporządzeniu,  
stosownie do tych uzgodnień, jednak nie dłużej niż do dnia 1 marca 2024 r., a wymagań wskazanych w § 38–40 w sposób  
inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do tych uzgodnień, jednak nie dłużej niż do dnia 1 września 2020 r.  
§ 46. W stosunku do obiektów budowlanych lub ich części, przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwa-  
rzania odpadów, dla których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia został złożony wniosek o pozwolenie na budowę  
lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczaso-  
wych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej albo zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonanie robót bu-  
dowlanych, w zakresie wymagań określonych w:  
1) § 5, § 6, § 8–16, § 19 i § 34 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów  
dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2021 r.;  
2) § 7, § 26, § 29 i § 33 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotych-  
czasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2023 r.;  
3) § 35 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie  
dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2026 r.;  
4) § 36 i § 37 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczaso-  
wych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2022 r.;  
5) § 17, § 18 i § 39 ust. 1 pkt 1 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów  
dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2020 r.;  
6) § 20–25, § 28, § 32 i § 41–43 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów  
dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2022 r.  
§ 47. W stosunku do obiektów budowlanych lub ich części oraz innych miejsc, w obrębie których w dniu wejścia w ży-  
cie rozporządzenia jest prowadzone zbieranie, magazynowanie lub przetwarzanie odpadów, w zakresie wymagań określo-  
nych w:  
1) § 5, § 6, § 8–16, § 19 i § 34 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów  
dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2021 r.;  
2) § 7, § 26, § 29 i § 33 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotych-  
czasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2023 r.;  
3) § 35 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie  
dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2026 r.;  
4) § 36 i § 37 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczaso-  
wych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2022 r.;  
Dziennik Ustaw  
– 14 –  
Poz. 296  
5) § 17, § 18 i § 39 ust. 1 pkt 1 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów  
dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2020 r.;  
6) § 20–25, § 28, § 32 i § 41–43 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów  
dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2022 r.  
§ 48. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.  
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski  
Dziennik Ustaw  
– 15 –  
Poz. 296  
Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. (poz. 296)  
ZASADy UStALANIA ODLEGłOŚCI SEkCJI MAGAZyNOWyCh OD BUDyNW  
LUB SąSIEDNICh StREf POżAROWyCh Z ODPADAMI ZNAJDUJąCyCh SIę POZA BUDyNkAMI  
1. Odległości sekcji magazynowych od budynków lub sąsiednich stref pożarowych  
z odpadami znajdujących się poza budynkami ustala się, stosując odpowiednio tabele 1–4.  
2. Wymaganą odległość ustala się na podstawie rozpiętości sekcji magazynowej L,  
mierzonej od strony analizowanego oddziaływania pożaru, oraz maksymalnej wysokości  
składowania odpadów H.  
3. W przypadku gdy kąt nachylenia płaszczyzny ograniczającej boczną powierzchnię sekcji  
magazynowej względem powierzchni terenu jest nie większy niż 60o, odległość określoną  
na podstawie odpowiedniej tabeli 1–4 mnoży się przez współczynnik redukcyjny:  
1) 0,71 – jeżeli kąt nachylenia płaszczyzny jest nie większy niż 45o;  
2) 0,87 – jeżeli kąt nachylenia płaszczyzny jest większy niż 45o.  
Dziennik Ustaw  
– 16 –  
Poz. 296  
Tabela 1.  
Odległości sekcji magazynowych z odpadami z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej  
lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon, oraz z odpadami  
niejednorodnymi zawierającymi te materiały w ponad 20% swojej masy, od sąsiednich  
stref pożarowych z odpadami, które znajdują się poza budynkami.  
L
Wymagana odległość [m]  
L
Wymagana odległość [m]  
[m]  
[m]  
H
≤ 2 m  
8
8
8
H
≤ 3m  
8
8
9
H
H
H
H
≤ 2 m  
22  
22  
22  
22  
22  
23  
23  
23  
23  
23  
23  
23  
23  
24  
24  
24  
24  
24  
24  
24  
24  
24  
24  
24  
24  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
H
≤ 3 m  
29  
29  
29  
29  
30  
30  
30  
30  
30  
31  
31  
31  
31  
31  
32  
32  
32  
32  
32  
32  
33  
33  
33  
33  
33  
33  
33  
34  
34  
34  
34  
34  
34  
34  
34  
35  
35  
35  
35  
35  
H
≤ 4 m  
34  
34  
35  
35  
35  
36  
36  
36  
37  
37  
37  
37  
38  
38  
38  
38  
39  
39  
39  
39  
39  
40  
40  
40  
40  
41  
41  
41  
41  
41  
41  
42  
42  
42  
42  
42  
43  
43  
43  
43  
H
≤ 5 m  
39  
39  
40  
40  
40  
41  
41  
41  
42  
42  
42  
43  
43  
43  
44  
44  
44  
45  
45  
45  
45  
46  
46  
46  
47  
47  
47  
47  
48  
48  
48  
48  
48  
49  
49  
49  
49  
50  
50  
50  
H
≤ 4 m ≤ 5 m ≤ 6 m  
8
9
≤ 6 m  
43  
44  
44  
44  
45  
45  
46  
46  
46  
47  
47  
48  
48  
48  
49  
49  
49  
50  
50  
50  
51  
51  
51  
52  
52  
52  
53  
53  
53  
54  
54  
54  
54  
55  
55  
55  
55  
56  
56  
56  
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
8
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
10  
13  
14  
16  
18  
19  
20  
21  
23  
24  
25  
26  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
31  
32  
33  
33  
34  
35  
35  
36  
36  
37  
38  
38  
39  
39  
40  
40  
41  
41  
42  
42  
43  
10  
12  
13  
14  
16  
17  
18  
18  
19  
20  
21  
21  
22  
23  
23  
24  
25  
25  
26  
26  
27  
27  
28  
28  
29  
29  
30  
30  
30  
31  
31  
32  
32  
32  
33  
33  
33  
34  
12  
13  
15  
16  
17  
19  
20  
21  
22  
22  
23  
24  
25  
26  
26  
27  
28  
28  
29  
30  
30  
31  
31  
32  
33  
33  
34  
34  
35  
35  
35  
36  
36  
37  
37  
38  
38  
38  
9
9
10  
12  
13  
13  
14  
15  
16  
17  
17  
18  
18  
19  
20  
20  
21  
21  
22  
22  
22  
23  
23  
24  
24  
24  
25  
25  
25  
26  
26  
26  
27  
27  
27  
28  
28  
28  
28  
10  
11  
12  
12  
13  
13  
14  
14  
15  
15  
16  
16  
16  
17  
17  
17  
18  
18  
18  
19  
19  
19  
19  
20  
20  
20  
20  
21  
21  
21  
21  
21  
21  
22  
22  
9
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
Dziennik Ustaw  
– 17 –  
Poz. 296  
Tabela 2.  
Odległości sekcji magazynowych z odpadami z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej  
lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon, oraz z odpadami  
niejednorodnymi zawierającymi te materiały w ponad 20% swojej masy, od budynków  
sąsiednich.  
L
Wymagana odległość [m]  
L
Wymagana odległość [m]  
[m]  
[m]  
H
≤ 2 m  
8
8
8
8
8
9
H
≤ 3m  
8
8
8
H
H
H
H
≤ 2 m  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
21  
21  
21  
21  
21  
21  
21  
21  
21  
H
≤ 3 m  
25  
25  
25  
25  
25  
26  
26  
26  
26  
26  
26  
26  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
28  
28  
28  
28  
28  
28  
28  
28  
28  
28  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
H
≤ 4 m  
30  
30  
30  
30  
31  
31  
31  
31  
32  
32  
32  
32  
32  
33  
33  
33  
33  
33  
33  
34  
34  
34  
34  
34  
34  
35  
35  
35  
35  
35  
35  
35  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
H
≤ 5 m  
34  
34  
35  
35  
35  
35  
36  
36  
36  
37  
37  
37  
37  
38  
38  
38  
38  
39  
39  
39  
39  
39  
40  
40  
40  
40  
40  
41  
41  
41  
41  
41  
42  
42  
42  
42  
42  
42  
43  
43  
H
≤ 4 m ≤ 5 m ≤ 6 m  
8
8
9
≤ 6 m  
38  
38  
39  
39  
39  
40  
40  
40  
41  
41  
41  
42  
42  
42  
42  
43  
43  
43  
44  
44  
44  
44  
45  
45  
45  
45  
46  
46  
46  
46  
47  
47  
47  
47  
47  
48  
48  
48  
48  
48  
1
2
3
4
5
6
7
8
8
8
8
9
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
10  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
21  
22  
23  
23  
24  
25  
25  
26  
26  
27  
27  
28  
28  
29  
29  
29  
30  
30  
31  
31  
31  
32  
32  
33  
33  
33  
34  
11  
13  
14  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
23  
24  
25  
26  
26  
27  
28  
28  
29  
29  
30  
31  
31  
32  
32  
33  
33  
34  
34  
34  
35  
35  
36  
36  
37  
37  
37  
9
11  
12  
13  
14  
15  
16  
16  
17  
18  
18  
19  
20  
20  
21  
21  
22  
22  
23  
23  
24  
24  
24  
25  
25  
26  
26  
26  
27  
27  
27  
28  
28  
28  
29  
29  
29  
29  
10  
11  
12  
13  
13  
14  
15  
15  
16  
16  
17  
17  
18  
18  
19  
19  
19  
20  
20  
20  
21  
21  
21  
22  
22  
22  
22  
23  
23  
23  
23  
24  
24  
24  
24  
24  
10  
10  
11  
11  
12  
12  
13  
13  
13  
14  
14  
14  
15  
15  
15  
15  
16  
16  
16  
16  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
9
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
Dziennik Ustaw  
– 18 –  
Poz. 296  
Tabela 3.  
Odległości sekcji magazynowych z odpadami innymi niż odpady z tworzyw sztucznych,  
gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon, oraz odpady  
niejednorodne zawierające te materiały w ponad 20% swojej masy, od sąsiednich stref  
pożarowych z odpadami, które znajdują się poza budynkami.  
L
Wymagana odległość [m]  
L
Wymagana odległość [m]  
[m]  
[m]  
H
≤ 2 m  
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
10  
10  
10  
10  
10  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
H
≤ 3m  
8
8
8
8
8
9
9
H
H
H
H
≤ 2 m  
12  
12  
12  
12  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
H
≤ 3 m  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
H
≤ 4 m  
21  
21  
21  
21  
22  
22  
22  
22  
22  
22  
22  
22  
22  
23  
23  
23  
23  
23  
23  
23  
23  
23  
23  
23  
23  
23  
24  
24  
24  
24  
24  
24  
24  
24  
24  
24  
24  
24  
24  
24  
H
≤ 5 m  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
26  
26  
26  
26  
26  
26  
26  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
28  
28  
28  
28  
28  
28  
28  
28  
28  
28  
28  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
H
≤ 4 m ≤ 5 m ≤ 6 m  
8
8
8
8
9
≤ 6 m  
28  
28  
28  
28  
28  
29  
29  
29  
29  
29  
30  
30  
30  
30  
30  
31  
31  
31  
31  
31  
31  
31  
32  
32  
32  
32  
32  
32  
32  
32  
33  
33  
33  
33  
33  
33  
33  
33  
33  
34  
1
2
3
4
5
6
7
8
8
8
8
9
8
8
9
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
15  
16  
17  
17  
18  
18  
19  
19  
20  
20  
21  
21  
22  
22  
22  
23  
23  
24  
24  
24  
25  
25  
25  
25  
26  
26  
26  
27  
27  
27  
27  
10  
11  
12  
13  
13  
14  
15  
15  
16  
16  
17  
17  
18  
18  
18  
19  
19  
20  
20  
20  
21  
21  
21  
21  
22  
22  
22  
23  
23  
23  
23  
23  
24  
24  
24  
24  
10  
11  
11  
12  
12  
13  
13  
14  
14  
15  
15  
16  
16  
16  
17  
17  
17  
17  
18  
18  
18  
18  
19  
19  
19  
19  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
21  
21  
21  
10  
10  
11  
11  
11  
12  
12  
13  
13  
13  
13  
14  
14  
14  
14  
15  
15  
15  
15  
15  
16  
16  
16  
16  
16  
16  
16  
16  
17  
17  
17  
17  
17  
9
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
Dziennik Ustaw  
– 19 –  
Poz. 296  
Tabela 4.  
Odległości sekcji magazynowych z odpadami innymi niż odpady z tworzyw sztucznych,  
gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon, oraz odpady  
niejednorodne zawierające te materiały w ponad 20% swojej masy, od budynków  
sąsiednich.  
L
Wymagana odległość [m]  
L
Wymagana odległość [m]  
[m]  
[m]  
H
≤ 2 m  
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
H
≤ 3m  
8
8
8
8
8
8
8
H
H
H
H
≤ 2 m  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
H
≤ 3 m  
14  
14  
14  
14  
14  
14  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
H
≤ 4 m  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
H
≤ 5 m  
21  
21  
21  
21  
21  
22  
22  
22  
22  
22  
22  
22  
22  
22  
22  
23  
23  
23  
23  
23  
23  
23  
23  
23  
23  
23  
23  
23  
23  
24  
24  
24  
24  
24  
24  
24  
24  
24  
24  
24  
H
≤ 4 m ≤ 5 m ≤ 6 m  
8
8
8
8
8
9
9
≤ 6 m  
24  
24  
24  
24  
24  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
26  
26  
26  
26  
26  
26  
26  
26  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
28  
28  
28  
28  
28  
28  
1
2
3
4
5
6
7
8
8
8
8
8
8
8
8
9
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
9
10  
11  
11  
12  
13  
14  
14  
15  
15  
16  
16  
17  
17  
17  
18  
18  
19  
19  
19  
20  
20  
20  
21  
21  
21  
21  
22  
22  
22  
22  
22  
23  
23  
23  
23  
24  
10  
10  
11  
12  
12  
13  
13  
14  
14  
15  
15  
15  
16  
16  
16  
17  
17  
17  
18  
18  
18  
18  
19  
19  
19  
19  
19  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
21  
21  
9
9
9
10  
10  
11  
11  
12  
12  
13  
13  
13  
14  
14  
14  
14  
15  
15  
15  
15  
16  
16  
16  
16  
16  
16  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
18  
18  
9
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
10  
10  
10  
11  
11  
11  
11  
12  
12  
12  
12  
12  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
14  
14  
14  
14  
14  
14  
14  
14  
14  
14  
9
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10