Ustawa w sprawie odpadów zwolnionych z ewidencji

DZIENNIK USTAW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
Warszawa, dnia 30 grudnia 2019 r.  
Poz. 2531  
ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA KLIMATU1)  
z dnia 23 grudnia 2019 r.  
w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów  
Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579)  
zarządza się, co następuje:  
§ 1. Rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, określa załącz-  
nik do rozporządzenia.  
§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości  
odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431).  
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  
Minister Klimatu: M. Kurtyka  
1)  
Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini-  
strów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 2266).  
Dziennik Ustaw  
– 2 –  
Poz. 2531  
Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu  
z dnia 23 grudnia 2019 r. (poz. 2531)  
RODZAJE ODPADÓW I ILOŚCI ODPADÓW, DLA KTÓRYCH NIE MA OBOWIĄZKU PROWADZENIA  
EWIDENCJI ODPADÓW  
Ilość odpadów  
Kod  
odpadów1)  
Lp.  
1
Rodzaj odpadów  
2
[Mg]/rok  
4
3
1 Odpadowa masa roślinna  
02 01 03  
02 01 06  
02 01 07  
02 01 10  
03 01 01  
03 01 05  
08 03 18  
12 01 01  
12 01 03  
13 02 08*  
15 01 01  
15 01 02  
15 01 03  
15 01 04  
15 01 05  
15 01 07  
15 01 09  
15 01 10*  
bez ograniczeń  
bez ograniczeń  
do 10  
2 Odchody zwierzęce  
3 Odpady z gospodarki leśnej  
4 Odpady metalowe  
do 10  
5 Odpady kory i korka  
do 20  
6 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04  
7 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 172)  
8 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów  
9 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych  
10 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  
11 Opakowania z papieru i tektury  
do 20  
do 0,2  
do 0,1  
do 0,05  
do 0,02  
do 0,5  
12 Opakowania z tworzyw sztucznych  
do 0,5  
13 Opakowania z drewna  
do 1  
14 Opakowania z metali  
do 1  
15 Opakowania wielomateriałowe  
do 0,5  
16 Opakowania ze szkła  
do 0,5  
17 Opakowania tekstyliów  
do 0,2  
18 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone  
do 0,2  
Opakowania  
z
metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia  
19  
20  
21  
ex3) 15 01 11*  
do 0,05  
do 0,2  
konstrukcyjnego inne niż z azbestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi  
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne  
inne niż wymienione w 15 02 02  
15 02 03  
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09  
do 16 02 12  
16 02 13*  
do 0,05  
22 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13  
23 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15  
24 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80  
16 02 14  
16 02 16  
16 03 04  
do 0,1  
do 0,05  
do 0,2  
Dziennik Ustaw  
– 3 –  
Poz. 2531  
25 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80  
26 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia  
27 Baterie zawierające rtęć  
16 03 06  
16 03 80  
16 06 03*  
16 06 04  
16 06 05  
16 80 01  
17 01 01  
17 01 02  
17 01 03  
do 0,2  
do 0,1  
do 0,005  
do 0,02  
do 0,02  
do 0,05  
do 10  
28 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)  
29 Inne baterie i akumulatory  
30 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji  
31 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów  
32 Gruz ceglany  
do 10  
33 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia  
do 10  
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych  
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06  
34  
17 01 07  
do 10  
35 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.  
17 01 80  
17 02 01  
17 02 02  
17 02 03  
17 04 01  
17 04 03  
17 04 04  
17 04 05  
17 04 06  
17 04 07  
17 05 04  
17 08 02  
do 5  
do 10  
do 5  
do 5  
do 5  
do 5  
do 5  
do 5  
do 5  
do 5  
do 20  
do 10  
36 Drewno  
37 Szkło  
38 Tworzywa sztuczne  
39 Miedź, brąz, mosiądz  
40 Ołów  
41 Cynk  
42 Żelazo i stal  
43 Cyna  
44 Mieszaniny metali  
45 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03  
46 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01  
Objaśnienia:  
1)  
Zgodnie z kodami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia  
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579).  
Wskazany rodzaj odpadów dotyczy wyłącznie odpadów powstających z produkcji, przygotowania,  
obrotu i stosowania farb drukarskich. Odpady powstające z tonerów i kartridży do drukarek biurowych  
i drukarek stosowanych w gospodarstwach domowych są oznaczane odpowiednio kodem 16 02 13*  
albo 16 02 14.  
Poprzedzenie kodu odpadu literami „ex” oznacza, że kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie  
odpady określone w kolumnie drugiej załącznika do rozporządzenia, wyodrębnione z rodzaju odpadu  
określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach.  
2)  
3)