Ustawa w sprawie wymagań dla transportu odpadów

DZIENNIK USTAW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
Warszawa, dnia 21 października 2016 r.  
Poz. 1742  
ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA ŚRODOWISKA1)  
z dnia 7 października 2016 r.  
w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów2)  
Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.3)) zarzą-  
dza się, co następuje:  
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu  
transportowania, oraz oznakowanie środków transportu.  
§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do odpadów stanowiących towary niebezpieczne w rozumieniu ustawy  
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 1367 i 1454, z 2015 r. poz. 1273 i 1893 oraz  
z 2016 r. poz. 542 i 1165).  
§ 3. Odpady niebezpieczne mogą być transportowane jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne, w sposób  
uniemożliwiający ich kontakt.  
§ 4. Transport odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający mieszanie poszczególnych rodzajów odpadów, z wyjąt-  
kiem gdy strumień zmieszanych rodzajów odpadów w całości jest kierowany do przetwarzania w tym samym procesie.  
§ 5. 1. Transport odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki trans-  
portu, w szczególności ich wysypywanie, pylenie i wyciek, oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową.  
2. Transport odpadów odbywa się w sposób ograniczający do minimum oddziaływanie czynników atmosferycznych na  
odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie  
i zdrowie ludzi.  
§ 6. 1. Transportowane odpady, w szczególności w pojemnikach lub workach, układa się lub umocowuje w środkach  
transportu w taki sposób, aby zapobiec ich przemieszczaniu i przewracaniu.  
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do odpadów transportowanych luzem lub w cysternach.  
§ 7. W przypadku zmiany rodzaju transportowanych odpadów, przed transportem odpadów należy upewnić się, że środ-  
ki transportu nie zawierają pozostałości po poprzednim transporcie odpadów, chyba że pozostałości po poprzednim trans-  
porcie odpadów nie wpłyną na właściwości transportowanych odpadów w sposób powodujący zagrożenie dla środowiska  
lub życia i zdrowia ludzi.  
1)  
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa  
Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904  
i 2095).  
Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 30 września 2015 r. pod numerem 2015/0553/PL, zgod-  
2)  
nie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfika-  
cji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Par-  
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów  
technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).  
3)  
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322, z 2015 r. poz. 87,  
122, 933, 1045, 1688, 1936 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 1579.  
Dziennik Ustaw  
– 2 –  
Poz. 1742  
§ 8. 1. Odpady transportuje się wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zle-  
cającego transport odpadów, a w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wraz z doku-  
mentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której są odbierane odpady.  
2. Dokumentem, o którym mowa w ust. 1, jest:  
1) karta przekazania odpadów, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;  
2) faktura sprzedaży odpadów;  
3) podstawowa charakterystyka odpadów, o której mowa w art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;  
4) dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów, o którym mowa w załączniku IB lub załączniku VII  
do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie prze-  
mieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.);  
5) inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, jeżeli  
transportujący odpady nie posiada dokumentów, o których mowa w pkt 1–4.  
§ 9. 1. Środki transportu odpadów stanowiące pojazd albo zespół pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca  
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.4)) oznacza się tablicą:  
1) koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości;  
2) na której umieszcza się napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm  
i szerokości linii minimum 15 mm.  
2. Jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy  
o wymiarach określonych w ust. 1 pkt 1, dopuszcza się zmniejszenie:  
1) wymiaru tablicy do minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości;  
2) wysokości napisu „ODPADY” do minimum 80 mm i szerokości linii do minimum 12 mm.  
3. Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni.  
4. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne.  
5. Wzór oznakowania środków transportu odpadów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.  
§ 10. 1. W przypadku środków transportu, o których mowa w § 9 ust. 1, przeznaczonych do transgranicznego transportu  
odpadów, zamiast oznakowania wskazanego w § 9 dopuszcza się oznakowanie środków transportu tablicą:  
1) koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości;  
2) na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum  
20 mm.  
2. Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni.  
3. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne.  
4. Wzór oznakowania środków transportu przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów określa załącznik  
nr 2 do rozporządzenia.  
§ 11. Przepisów § 8–10 nie stosuje się w przypadku gdy:  
1) nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;  
2) środkiem transportu transportuje się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg.  
§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2018 r.  
Minister Środowiska: J. Szyszko  
4)  
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611,  
z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1830, 1844, 1893, 2183  
i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266, 352 i 1250.  
Dziennik Ustaw  
– 3 –  
Poz. 1742  
Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 7 października 2016 r. (poz. 1742)  
Załącznik nr 1  
WZÓR OZNAKOWANIA ŚRODKÓW TRANSPORTU ODPADÓW  
ODPADY  
Dziennik Ustaw  
– 4 –  
Poz. 1742  
Załącznik nr 2  
WZÓR OZNAKOWANIA ŚRODKÓW TRANSPORTU PRZEZNACZONYCH DO TRANSGRANICZNEGO  
TRANSPORTU ODPADÓW  
A