KATALOG ODPADÓW

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10).
Katalog odpadów dzieli odpady w zależności od źródła ich powstawania na 20 grup.

Nr

Grupa

1

Górnictwo

2

Rolnictwo

3

Przemysł drzewny

4

Przemysł tekstylny

5

Obróbka paliw kopalnych

6

Chemia nieorganiczna

7

Chemia organiczna

8

Produkcja farb, lakierów itp.

9

Produkcja farb, lakierów itp.

10

Produkcja farb, lakierów itp.

11

Powlekanie

12

Obróbka metali

13

Oleje

14

Rozpuszczalniki

15

Opakowania

16

Inne

17

Budowlana

18

Medyczne/Weterynaryjne

19

Przetwarzanie odpadów

20

Komunalne

WYTYCZNE DO KLASYFIKACJI ODPADÓW.

  1. Klasyfikacja odpadu wg źródła powstawania (grupy 1 – 12, 17-20 bez kodów z końcówką „99”)
  2. Grupy 13-15
  3. Grupa 16
  4. Powrót do grupy właściwej według źródła powstania i przypisanie kodu z końcówką „99”

GRUPA 15

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

PODGRUPA 15 01

Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

KOD ODPADU 15 01 01

Opakowania z papieru i tektury


GRUPA 07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej

PODGRUPA 07 05

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków

KOD ODPADU 07 05 14

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13


GRUPA 02

Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

PODGRUPA 02 06

Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego

KOD ODPADU 02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa


GRUPA 16

Odpady nieujęte w innych grupach

PODGRUPA 16 03

Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku

KOD ODPADU 16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia