Magazynowanie odpadów

Każda firma która zajmuje się magazynowaniem odpadów musi zapewnić odpowiednie warunki do ich przechowywania. Tworząc miejsce do składowania i magazynowania odpadów należy uwzględnić ich właściwości chemiczne i fizyczne oraz zapewnić zgodność przestrzeni magazynowej z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska a także bezpieczeństwa i zdrowia ludzi którzy mogą mieć kontakt z tymi odpadami.

Dodatkowo każda lokalizacja w której są składowane odpady musi zostać prawidłowo oznaczona. Robi się to najczęściej przez wskazanie kodu odpadu który jest magazynowany w danej lokalizacji. Oznaczenie takie musi być odporne na działania warunków atmosferycznych i co niezwykle ważne, musi być umieszczona w widocznym miejscu aby każda osoba która może mieć kontakt z odpadami wiedziała co w danej lokalizacji jest przechowywane. Magazynowanie odpadów wymaga aby każda lokalizacja oraz każdy odpad były prawidłowo oznaczone.

Magazynowanie odpadów – obowiązki

Gdy odpady niebezpieczne są umieszczane w pojemnikach, kontenerach lub workach o pojemności co najmniej 5 litrów, każdy taki pojemnik powinien zostać oznaczony odpowiednią etykietą. Oznaczenie powinno być białe, dobrze widoczne i mieć wymiary minimum 150mm szerokości i 210 mm wysokości. Każda etykieta powinna zawierać napis “ODPADY NIEBEZPIECZNE” i wskazywać na kod odpadu, rodzaj magazynowania, zawartość pojemnika oraz adresu i daty rozpoczęcia magazynowania.

Każde miejsce magazynowania musi zostać prawidłowo oznaczone. Magazyn lub pojemnik do przechowywanie odpadów niebezpiecznych musi być zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych.

Każdy odpad niebezpieczny musi być zabezpieczony na wypadek zmiany ich właściwości fizycznych i chemicznych.

Mówiąc o zabezpieczeniu mamy tu na myśli takie również ochronę przed deszczem, rozsypaniem, rozdmuchiwaniem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, oraz zabezpieczenie nawet przez dostępem dzikich zwierząt.

Wszystkie magazyny i pojemniki na odpady niebezpieczne muszą być również zabezpieczone przed uwalnianiem odpadów do gleby oraz powstawaniem odcieków. Wykonujemy to przez stosowanie szczelnych pojemników, lub uszczelnienie podłoża.

Odpady niebezpieczne muszą być również magazynowane w sposób selektywny, oznacza to iż poszczególne rodzaje odpadów nie mogą mieć z sobą styczności a co za tym idzie muszą być zabezpieczone przed mieszaniem się z sobą.

Magazynowanie odpadów – czas składowania odpadów

Przepisy jasno określają czas przez jaki można magazynować odpady – jest to rok czasu w przypadku odpadów niebezpiecznych, odpadów palnych, niesegregowanych odpadów komunalnych, oraz trzy lata w przypadku magazynowania odpadów innych niż te wcześniej wymienione.

KONTROLA MIEJSCA SKŁADOWANIA ODPADÓW

Miejsce składowania odpadów musi posiadać monitoring wizyjny służący stałej kontroli, na wypadek wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.

Szczegółowe przepisy na temat systemu wizyjnego zostały stworzone w art. 25 ust. 6a-6i ustawy o odpadach oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r

NASZA FIRMA ZAJMUJE SIĘ BEZPIECZNYM SKŁADOWANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW.

ZAUFAJ NAM W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI.

Magazynowanie odpadów