O Firmie

ONECOSERVICE powstało z inicjatywy ludzi, którym zależy na środowisku. Zadbaliśmy o lepsze jutro poprzez holistyczne podejście do zagadnienia gospodarki odpadami. Chętnie angażujemy się w nowe projekty czego przykładem jest budowa od podstaw nowoczesnej instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Kilkunastoletnie doświadczenie naszego zespołu w branży odpadowej skłoniło nas do zapewniania naszym klientom pełnego wsparcia w tej materii. Zapewniamy kompleksową obsługę począwszy od przygotowania decyzji środowiskowej, poprzez logistykę gromadzenia powstałych odpadów oraz projekty instalacji utylizacyjnych. Dysponujemy szeroką flotą aut specjalistycznych co umożliwia nam odbiór odpadów płynnych jak i stałych oraz wykonanie szerokiej gamy usług jak czyszczenie separatorów ropopochodnych, tłuszczowych, zbiorników przemysłowych czy innego rodzaju instalacji.

 

Świadczymy usługi z zakresu:

Instalacje

ONECOSERVICE dysponuje własną instalacją do unieszkodliwiana, odzysku i neutralizacji odpadów przemysłowych.

Na naszych instalacjach prowadzimy procesy:

 • R3 – recykling lub odzysk substancji, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki.
  • 17 05 03* – Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
  • 17 05 05* – Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
 • R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – 11.
  • 13 05 02* – Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
  • 13 05 07* – Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
  • 13 05 08* – Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
 • D9 – obróbka fizyko-chemiczna.
  • 08 01 19* – Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
  • 11 01 14 – Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
  • 16 10 01* – Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
  • 16 10 02 – Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01

Parametry instalacji:

 • 5000 m2 utwardzonej powierzchni,
 • 550 m2 powierzchni magazynowo – produkcyjnej,
 • 300 m2 powierzchni instalacji unieszkodliwiania odpadów,
 • 3 wydzielone linie obróbki odpadów,
 • zbiorniki magazynowe o łącznej pojemności 180 m3.,
 • płyta do bioremediacji 800 m2

Jako nieliczni odpady ropopochodne poddajemy odzyskowi

W ramach działania instalacji unieszkodliwiania odpadów płynnych, półpłynnych i stałych – przyjęcie odpadów następuje w różnorodnych pojemnikach, tj. beczki 200 kg. a także mniejsze, DPPL 1000, w cysternach asenizacyjnych, kontenerach stalowych o różnej pojemności.

Wszystkie odpady przed przyjęciem na instalacje poddawane są analizie chemicznej w laboratorium.

Unieszkodliwianie odpadów

Dlaczego my

Posiadamy:

 • własną instalację do unieszkodliwiania odpadów przemysłowych,
 • szeroką flotę nowoczesnych aut specjalistycznych,
 • wieloletnie doświadczenie,
 • wykwalifikowaną kadrę pracowników,
 • lokalizację blisko głównych węzłów komunikacyjnych A2, A1, DW25.

Nasza inwestycja spełnia wymagania określone w ustawach/dyrektywach:

 1.  Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.247)
 2. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.)
 3. Spełnia również wymagania najlepszych dostępnych technik (BAT) określone w DECYZJI WYKONAWCZEJ KOMISJI (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. (ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 5070)

Obszar działania

Koło

Słupca

Łódź

Poznań

Bydgoszcz

Inowrocław

Włocławek

Ostrów Wlkp.

Turek

Toruń

Leszno

Środa Wlkp.

Śrem

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Separator tłuszczu

SEPARATOR TŁUSZCZU Separatory tłuszczu to specjalne zbiorniki modułowe, które mają za zadanie wyodrębnić w sposób grawitacyjny tłuszcze lżejsze od wody. Są to zbiorniki przepływowe, w których poprzez zastosowanie

Czytaj więcej
Unieszkodliwianie odpadów
Aktualności

Katalog odpadów

KATALOG ODPADÓW Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10). Katalog odpadów dzieli odpady w zależności

Czytaj więcej
Czyszczenie zbiorników przemysłowych
Aktualności

Separator substancji ropopochodnych

SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH – to urządzenie przepływowe przeznaczone do oczyszczania wód opadowych, roztopowych i poprocesowych , w którym następuje mechaniczne oddzielenie olejów od ścieków podczas ich przepływu. Podczyszczone w ten sposób wody opadowe i roztopowe odprowadza się do kanalizacji, wód lub ziemi.

Czytaj więcej
Unieszkodliwianie odpadów
Aktualności

Ściek a odpad w świetle prawa

Odpady płynne, które są przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania ( tzn. są przekazywane do instalacji unieszkodliwiania odpadów) można klasyfikować, w zależności od zwartości substancji niebezpiecznych na przykład pod kodami:

16 10 01* – Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

Czytaj więcej

  JESTEŚMY ZAWSZE OTWARCI NA NOWE WYZWANIA.

  Onecoservice Sp. z o.o.
  Krągola
  ul. Strażacka 13
  62-571 Stare Miasto 
  NIP: 6653009191
  REGON: 368022261
  Kapitał zakładowy 400 000 zł
  BDO: 000043060

  ZADZWOŃ LUB NAPISZ:

  Tel.: 63 219 50 00
  biuro@onecoservice.pl

  Godziny pracy biura: 7:00 – 15:00 od pon. do pt.

  Kierownik ds sprzedaży
  Bartosz Ruciński
  Tel.: 695 199 348
  b.rucinski@onecoservice.pl