Separator substancji ropopochodnych

SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH – to urządzenie przepływowe przeznaczone do oczyszczania wód opadowych, roztopowych i poprocesowych , w którym następuje mechaniczne oddzielenie olejów od ścieków podczas ich przepływu. Podczyszczone w ten sposób wody opadowe i roztopowe odprowadza się do kanalizacji, wód lub ziemi.

KIEDY NALEŻY INSTALOWAĆ SEPARATOR

W przypadku odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacyjnych z zanieczyszczonej szczelnej powierzchni m.in. terenów przemysłowych, składowych, parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha w ilości jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l/s/ha.

GDZIE NALEŻY INSTALOWAĆ SEPARATOR: w obiekty na których występuje ryzyko zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi np. stacje paliw, myjnie samochodowe, parkingi, garaże podziemne, warsztaty samochodowe.

Separator substancji ropopochodnych - Obowiązki posiadacza

PRZEGLĄD EKSPLOATACYJNY: może być wykonany przez pracownika firmy, ponieważ nie wymaga dodatkowych uprawnień. Polega na otwarciu pokrywy separatora i pomiarze ilości substancji ropopochodnych zatrzymanych w urządzeniu (oraz osadu w osadnikach, jeśli takie również zainstalowano).
Częstotliwość: przynajmniej 2 razy w roku.

PRZEGLĄD BUDOWLANY: jako przegląd urządzenia ochrony środowiska – wynika z zapisów Prawa budowlanego. Kontrolę powinna przeprowadzić osoba posiadająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
Częstotliwość: przynajmniej raz w roku.

CZYSZCZENIE SEPARATORA: może przeprowadzić wyłącznie firma posiadająca stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.
Częstotliwość: w zależności od szybkości gromadzenia się odpadów w separatorze.

PRZEPROWADZANIE BADAŃ WÓD OPADOWYCH: dla urządzeń o przepustowości nominalnej powyżej 300 l/s dodatkowym obowiązkiem jest wykonywanie badań dla odprowadzanych wód opadowych i ścieków w zakresie zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych (tzw. indeks oleju mineralnego).
Częstotliwość: co najmniej 2 razy do roku

PROWADZENIE ZESZYTU EKSPLOATACJI: żadne przepisy nie precyzują, w jakiej formie prowadzić i przechowywać zeszyt eksploatacji. Najwygodniejszą formą jest wersja papierowa. Dokument taki powinien być dostępny na terenie zakładu tak, aby umożliwić bieżące dokonywanie wpisów oraz ewentualne okazanie organom kontrolnym.

Separator substancji ropopochodnych

Czyszczenie separatorów tłuszczowych - Separator substancji ropopochodnych