Serwis i czyszczenie separatorów ropopochodnych

Separatory ropopochodne to urządzenia przepływowe instalowane w sieciach kanalizacji, do których zadań należy podczyszczanie wód opadowych, roztopowych czy procesowych narażonych na skażenie substancjami ropopochodnymi, a więc między innymi w miejscach takich jak:

  • stacje paliw,
  • parkingi,
  • drogi,
  • myjnie,
  • warsztaty samochodowe,
  • garaże podziemne.

Warto tu podkreślić, że separator ropopochodny obligatoryjnie instalowany jest w każdym obiekcie powyżej 1000m2 utwardzonej powierzchni.

Czyszczenie separatorów ropopochodnych to obowiązek wynikający bezpośrednio z Prawa Budowlanego, który powinien być realizowany regularnie, a częstotliwość ich przeglądu i czyszczenia jest określona w pozwoleniu wodnoprawnym obiektu. Co więcej, bezwzględnie należy przestrzegać parametrów, jakie tego typu ścieki powinny spełniać:

  • węglowodory ropopochodne – 15 [mg/l]
  • zawiesiny ogólne – 100 [mg/l]

Czyszczenie separatorów ropopochodnych to powinność leżąca w gestii zarządcy obiektu, na którego terenie znajduje się instalacja. Natomiast nie powinien tego wykonywać samodzielnie, a proces czyszczenia separatora zlecić firmie, która posiada stosowne uprawnienia, bowiem należy pamiętać, że odpady znajdujące się w separatorze traktowane są jako odpady niebezpieczne i podlegają odbiorowi i utylizacji przez jednostki do tego powołane. Okresowe czyszczenie separatorów pozytywnie wpływa na sprawność jednostki i zdecydowanie minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia wód, a dodatkowo obniża koszty eksploatacji w dłuższej perspektywie czasowej.

Onecoservice jako wyspecjalizowana firma posiada zarówno uprawnienia jak i właściwy sprzęt umożliwiający czyszczenie separatorów ropopochodnych różnej wielkości i zlokalizowanych nawet w trudno dostępnych miejscach. Zebrane podczas czyszczenia separatorów ropopochodnych odpady niebezpiecznie transportujemy i zajmujemy się ich późniejszą utylizacją i odzyskiem.

W ramach nasze oferty klienci mogą liczyć na:

  • czyszczenie separatora ropopochodnego wraz z utylizacją i odzyskiem odpadów oraz prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji,
  • okresowe przeglądy, serwis i konserwacje separatorów ropopochodnych.

Warto podkreślić, że czyszczenie separatorów ropopochodnych to bezwzględny obowiązek, za którego niedopełnienie grozi wysoka kara pieniężna, a przekroczenie dopuszczalnych parametrów ścieków do którego dochodzi najczęściej w wyniku zaniedbania czyszczenia separatora może skutkuje dodatkowymi sankcjami prawnymi.

Onecoservice jako jedna z nie licznych odpady ropopochodne poddaje odzyskowi.

Czyszczenie separatorów ropopochodnych i osadników

Okresowe Czyszczenie separatorów ropopochodnych i osadników to obowiązek wynikający bezpośrednio z przepisów prawa, dzięki któremu zachowuje się dopuszczalne parametry ścieków zabezpieczając tym samym przed ich przekroczeniem skutkującym możliwością poważnego zanieczyszczenia środowiska oraz przed nałożeniem dotkliwych kar.

Czyszczenie separatorów ropopochodnych i osadników może być wykonywane przez jednostki posiadające w tym zakresie zarówno doświadczenie, sprzęt i narzędzia, wiedzę, ale także stosowne uprawnienia. Należy mieć bowiem na względzie, ze znajdujące w separatorach i osadnikach odpady mogą zawierać również substancje niebezpieczne, których w żadnym zakresie nie można samodzielnie usuwać czy składować.

Podejmując się usługi czyszczenia separatorów ropopochodnych i osadników poddajemy odpady weryfikacji w laboratorium, badając typ, rodzaj i stężenie substancji w nich zawartych. Dzięki temu jesteśmy w stanie je właściwie sklasyfikować, zabezpieczyć i poddać odpowiednim dla nich procesom bezpiecznej utylizacji.

Jako, że ustawodawca nakłada obowiązek okresowego przeglądu separatorów, a ich przegląd może odbyć się po ich oczyszczeniu, zatem czyszczenie separatorów i osadników jest procesem koniecznym, aby urządzenie mogło przejść przegląd i uzyskać pozwolenie dalszej eksploatacji.
Realizując usługę czyszczenie separatorów ropopochodnych i osadników przykładamy szczególną uwagę do dokładności by usunąć wszelkie zalegające w nim zanieczyszczenia, dzięki czemu osadnik i separator nie ulega zbyt szybko przepełnieniu. W przypadku zauważenia miejsc problematycznych wykonujemy również wszelkie niezbędne prace konserwatorskie.

Do czyszczenia separatorów ropopochodnych i osadników wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt, obsługiwany przez przeszkolonych i przygotowanych do tego typu prac pracowników. Jesteśmy w stanie przeprowadzić usługę czyszczenia separatorów i osadników różnych producentów, a dzięki posiadanym nowoczesnym narzędziom i specjalistycznej wiedzy bez ryzyka dotrzeć nawet do trudno dostępnych miejsc.

Czyszczenie separatorów ropopochodnych i osadników powinno być przeprowadzane okresowo, z odpowiednią częstotliwością, bowiem należy mieć na względzie, że takie podejście zabezpiecza przed dostawaniem się do systemów kanalizacji substancji niebezpiecznych w postaci wysoko stężonych związków chemicznych.