Wykaz przyjmowanych odpadów

Kod odpadu: Nazwa odpadu:
01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
01 03 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali niezależnych inne niż wymienione w 01 03 80
01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 09 Odpadowe piaski i iły
01 04 10 Odpady w postaci pyłków i proszków inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 12 Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 13 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
Kod odpadu: Nazwa odpadu:
02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia
02 01 03 Opadowa masa roślinna
02 01 04 Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej
02 01 09 Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
02 02 01 Odpady z mycia przygotowanych surowców
02 02 03 Odpadowa tkanka zwierzęca
02 02 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 02 82 Osady z zakładów oczyszczalni ścieków
02 03 01 Szlam z mycia, oczyszczania, odbierania, odwirowanych i oddzielania surowców
02 03 02 Odpady konserwantów
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne
02 03 04 Odpady poekstrakcyjne
02 03 05 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 03 80 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 03 81 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych z wyłączeniem 02 03 81
02 03 82 Odpady z produkcji pasz roślinnych
02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków
02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza
02 04 80 Wysłodki
02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
02 06 02 Odpady konserwantów
02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów
02 07 03 Odpady z procesów chemicznych
02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
Kod odpadu: Nazwa odpadu:
03 01 01 Odpady kory i korka
03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne
03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż w 03 01 04
03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
03 02 01* Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganiczne
03 02 02* Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
03 02 03* Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
03 02 04* Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne
03 02 05* Odpady z kory i drewna
03 03 01
Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
03 03 07 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
Kod odpadu: Nazwa odpadu:
04 01 03* Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki bez fazy ciekłej
04 02 09 Odpady materiałów złożonych np. tkaniny impregnowane
04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
Kod odpadu: Nazwa odpadu:
06 01 01* Kwas siarkowy i siarkawy
06 01 02* Kwas chlorowodorowy
06 01 03* Kwas fluorowodorowy
06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy
06 01 05* Kwas azotowy i azotawy
06 01 06* Inne kwasy
06 02 01* Wodorotlenek wapniowy
06 02 03* Wodorotlenek amonowy
06 02 04* Wodorotlenek sodowy i potasowy
06 02 05* Inne wodorotlenki
06 05 02* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
06 05 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż w 06 05 02
06 07 04* Roztwory i kwasy np. kwas siarkowy
Kod odpadu: Nazwa odpadu:
07 01 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 01 03* Rozpuszczalniki chlorowcoograniczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 01 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 01 80 Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych inne niż w 07 01 08
07 02 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 02 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 02 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 02 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 04 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 05 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
Kod odpadu: Nazwa odpadu:
08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
08 01 13*
Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
08 01 15*
Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 16 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
08 01 17*
Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
08 01 19*
Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
08 01 21* Zmywacz farb lub lakierów
08 02 01 Odpady proszków powlekających
08 02 02 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
08 02 03 Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
08 02 07 Inne niewymienione odpady
08 03 08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich
08 03 12 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
08 03 13 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
08 03 14 Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
08 03 15 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
08 03 16 Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
08 03 17 Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż w 08 03 17
08 03 19 Zdyspergowany olej zawierający substancje nie bezpieczne
08 03 80 Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż w 08 04 09
08 04 11* Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 12 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
08 04 13*
Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 14 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
08 04 15*
Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 16 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
08 04 17* Olej żywiczny
08 05 01* Odpady izocyjanianów
Kod odpadu: Nazwa odpadu:
09 01 01* Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
09 01 02* Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
09 01 03* Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
09 01 04* Roztwory utrwalaczy
09 01 05* Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających
09 01 06* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro
09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
09 01 08* Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
09 01 80* Przeterminowane odczynniki fotograficzne
Kod odpadu: Nazwa odpadu:
10 01 09* Kwas siarkowy
10 05 08* Odpady z hutnictwa cynku
10 06 80 Żużle szybowe i granulowane
10 09 03 Żużle odlewnicze
10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż w 10 09 09
10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
10 10 06 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
10 10 10 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 12 06 Zużyte formy
10 12 08 Odpady z produkcji cementu
10 13 80 Odpady z produkcji gipsu
10 13 81 Odpady z produkcji gipsu
10 13 82 Wybrakowane wyroby
Kod odpadu: Nazwa odpadu:
11 01 05* Kwasy trawiące
11 01 06* Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05
11 01 07* Alkalia trawiące
11 01 08* Osady i szlamy z fosforanowania
11 01 09* Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 10 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
11 01 11* Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 12 Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
11 01 13* Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
11 1 14 Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
11 01 15*
Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
11 01 16* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
11 01 98* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
Kod odpadu: Nazwa odpadu:
12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
12 01 06* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce z wyłączeniem emulsji i roztworów
12 01 07* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców
12 01 08* Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obr6bki metali zawierające chlorowce
12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z’ obr6bki metali niezawierające chlorowców
12 01 10* Syntetyczne oleje z obróbki metali
12 01 12* Zużyte woski i tłuszcze
12 01 13 Odpady spawalnicze
12 01 14* Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
12 1 15 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
12 01 16* Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
12 01 18* Szlamy z obróbki metali zawierające oleje np. szlamy ze szlifowania
12 01 19* Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż w 12 01 20
12 03 01* Wodne ciecze myjące
Kod odpadu: Nazwa odpadu:
13 01 01* Oleje hydrauliczne zawierające PCB
13 01 04* Emulsje olejowe zawierające związki chlorowoorganiczne
13 01 05* Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowoorganiczne
13 01 09* Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowoorganiczne
13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związki chlorowoorganiczne
13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne
13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
13 01 13* Inne oleje hydrauliczne
13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowoorganiczne
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związki chlorowoorganiczne
13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe
13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smatowe
13 03 01* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i no6niki ciepla zawieraiace PCB
13 03 06*
Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż 13 03 01
13 03 07*
Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierjące związków chlorowcoorganiczne
13 03 08* Sytnetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż w 13 03 01
13 03 09* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
13 04 01* Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
13 04 02* Oleje zęzowe z nabrzeży portowych
13 04 03* Oleje zęzowe ze statków morskich
13 05 01* Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
13 05 03* Szlamy z kolektorów
13 05 06* Oleje z odwadniania olejów w separatorach
13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy
13 07 02* Benzyna
13 07 03* Inne paliwa
13 08 01* Inne emulsje
13 08 02* Zaolejone odpady ze statków
13 08 80* Inne nie wymienione odpady
Kod odpadu: Nazwa odpadu:
14 06 01* Freony, HCFC, HFC
14 06 02* Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
14 06 03* Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
14 06 04* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
14 06 05* Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
Kod odpadu: Nazwa odpadu:
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
15 01 11*
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego np. azbest
15 02 02*
Sorbenty, materiały filtracyjne i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi np. PCB
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania np. szmaty i ubrania ochronne inne niż w 15 02 02
Kod odpadu: Nazwa odpadu:
16 01 03 Zużyte opony
16 01 07* Filtry olejowe
16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest
16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż w 16 01 11
16 01 13* Płyny hamulcowe
16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż w 16 01 14
16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony
16 01 17 Metale żelazne
16 01 18 Metale nieżelazne
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 01 20 Szkło
16 01 21* Niebezpieczne elementy inne niż w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13, 16 01 14
16 01 22 Inne niewymienione elementy
16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB
16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż w 16 02 09
16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 03 80 Produkty spoywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne
16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne
16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne
16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo kadmowe
16 06 03* Baterie zawierające rtęć
16 06 04 Baterie alkaiczne z wyłączeniem 16 06 03
16 06 05 Inne baterie i akumulatory
16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
16 07 08* Odpady zawierające ropę nafotwą lub jej produkty
16 07 09* Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
16 08 01 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę
16 08 02 Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki
16 08 03 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki i inne niż w 16 08 02
16 08 04 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego karkingu w procesie fludoizacji po za 16 08 07
16 08 05* Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy
16 08 06* Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory
16 08 07* Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
16 09 01* Nadmanganiany
16 09 02* Chromiany
16 09 03* Nadtlenki
16 09 04* Inne niewymienione substancje utleniające
16 10 01* Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż w 16 10 01
16 10 03* Stężone uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
16 10 04 Stężone uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 03
16 11 01*
Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
16 11 02
Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż w 16 11 01
16 11 03*
Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż w 16 11 03
16 11 05*
Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż w 16 11 05
16 80 01* Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
16 81 01 Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
16 81 02* Odpady inne niż w 16 81 01
16 82 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
16 82 02 Odpady inne niż w 16 82 01
Kod odpadu: Nazwa odpadu:
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 06*
Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów z substancjami nieb…
17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż w 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 Innie nie wymienione odpady
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 03 01* Mieszanki bitumiczne zawierające smołę
17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
17 03 03* Smoła i produkty smołowe
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 01 Miedź, brąz mosiądź
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 03* Gleba ziemna w tym kamienie zawierające substancje niebezpieczne
17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 05 Urobek z pogłębienia zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 05 06 Urobek z pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 05
17 05 07* Tłuczeń torowy zawierający substancje niebezpieczne
17 05 08 Tłuczeń torowy inny niż w 17 05 07
17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 01* Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż w 17 08 01
17 09 01* Odpady z budowy remontów i demontażu zawierające rtęć
17 09 02* Odpady z budowy remontów i demontażu zawierająće PCB
17 09 03* Inne odpady z budowy remontów i demontażu zawierające substancje niebezpieczne
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01 02 i 03
Kod odpadu: Nazwa odpadu:
19 01 05* Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 06* Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 10* Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 11* Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
19 01 13* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
19 01 15* Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne
19 01 17* Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 01 99 Inne nie wymienione odpady
19 02 03 Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
19 02 04*
Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej z jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych
19 02 05* Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 02 06 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
19 02 07* Oleje i koncentraty z separacji
19 02 11* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
19 02 99 Inne nie wymienione odpady19 03 Odpady stabilizowane lub zestalone( 3 )
19 03 04* Odpady niebezpieczne częściowo ( 4) stabilizowane
19 03 05 Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04
19 03 06* Odpady niebezpieczne zestalone
19 03 07 Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 0619 04 Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania
19 04 02* Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych
19 04 03* Nie zeszklona faza stała
19 04 04 Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania
19 05 99 Inne nie wymienione odpady
19 06 03 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
19 06 99 Inne nie wymienione odpady
19 08 01 Skratki
19 08 02 Zawartość piaskowników
19 08 06* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
19 08 07* Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
19 08 08* Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie
19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
19 08 10* Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09
19 08 11* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
19 08 13*
Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
19 08 99 Inne nie wymienione odpady
19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
19 09 02 Osady z klarowania wody
19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody
19 09 04 Zużyty węgiel aktywny
19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
19 09 99 Inne nie wymienione odpady
19 10 03* Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne
19 10 05* Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne
19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 0519 11 Odpady z regeneracji olejów
19 11 01* Zużyte filtry iłowe
19 11 03* Uwodnione odpady ciekłe
19 11 04* Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw
19 11 05* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
19 11 06 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05
19 11 07* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych
19 11 99 Inne nie wymienione odpady
19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
19 12 11*
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 13 01* Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
19 13 03* Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
19 13 04 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03
19 13 05* Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
19 13 06 Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05
19 13 07*
Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
Kod odpadu: Nazwa odpadu:
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 40 Metale
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 30 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych