Obowiązki przyjmującego i transportującego odpady w BDO

Obowiązki przyjmującego odpady w BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) stanowią istotną część regulacji dotyczących gospodarki odpadami. Od 1 stycznia 2020 roku, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (ust. 3, art. 69 u.o.), posiadacz odpadów, który przejmuje odpady, ma obowiązek wykonywać określone czynności w celu zapewnienia odpowiedniej dokumentacji i monitorowania procesu gospodarki odpadami. Poniżej rozwinę to zagadnienie bardziej szczegółowo:

 1. Potwierdzenie przejęcia odpadów w BDO:

  • Po przejęciu odpadów, osoba lub firma odpowiedzialna za ich przyjęcie musi niezwłocznie dokonać wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
  • W ramach tego wpisu, należy podać datę i godzinę przyjęcia odpadów.
  • Należy również dokładnie określić masę przyjętych odpadów, aby zapewnić dokładne monitorowanie ilości odpadów wprowadzanych do systemu.
 2. Odrzucenie KPO (Kart Przekazania Odpadów):

  • W przypadku stwierdzenia niezgodności między informacjami dotyczącymi odpadów a danymi zawartymi w Karcie Przekazania Odpadów (KPO), przyjmujący odpady ma obowiązek odrzucenia KPO.
  • Odrzucenie KPO jest konieczne w sytuacjach, w których istnieją wątpliwości co do tożsamości odpadów, ilości, czy innych istotnych informacji.
  • Ten krok jest istotny dla zapewnienia dokładności i spójności informacji w systemie BDO oraz w celu zapobiegania ewentualnym nielegalnym lub nieodpowiednim praktykom związanym z gospodarką odpadami.

Obowiązki te mają na celu ułatwienie monitorowania przepływu odpadów w systemie, zapewnienie dokładności danych oraz zwiększenie przejrzystości w zarządzaniu odpadami. Dzięki wprowadzeniu tych regulacji, organy nadzoru i firmy zajmujące się gospodarką odpadami mogą skuteczniej śledzić i kontrolować przepływ odpadów, co przyczynia się do lepszego zarządzania i ochrony środowiska naturalnego.

OBOWIĄZKI POSIADACZA SEPARATORA

Obowiązki posiadacza separatora, czyli urządzenia służącego do oddzielania i przetwarzania różnych rodzajów odpadów lub substancji, również podlegają pewnym standardowym zasadom. Poniżej przedstawiam szczegóły tych obowiązków:

 1. Potwierdzenie przejęcia separatora:

  • Przejęcie separatora od innego podmiotu lub dostawcy musi odbyć się zgodnie z planowanym harmonogramem transportu.
  • Nie można potwierdzić przejęcia wcześniej niż w momencie, w którym rzeczywiście nastąpiło przejęcie fizyczne separatora.
 2. Zmiana masy separatora:

  • Jeśli w trakcie procesu przejęcia lub transportu separatora zachodzi potrzeba zmiany masy, taka zmiana jest dozwolona, ale wymaga obligatoryjnego podania powodu.
  • Podanie powodu zmiany masy separatora jest istotne w celu zachowania przejrzystości i monitorowania wszelkich zmian w procesie gospodarki separatorami.
 3. Brak możliwości pobrania potwierdzenia:

  • Istnieją sytuacje, w których nie będzie możliwe pobranie potwierdzenia przejęcia separatora.
  • Przykładowo, może to wynikać z problemów technicznych, awarii systemu lub innych nieprzewidywalnych okoliczności.
  • W takich sytuacjach istotne jest, aby zachować odpowiednią dokumentację i rejestry, które pozwolą na późniejsze udokumentowanie przejęcia separatora.

Obowiązki te są ważne w kontekście monitorowania i kontroli procesu zarządzania separatorami, zwłaszcza w przypadku, gdy są one elementem systemu gospodarki odpadami lub procesu przetwarzania surowców. Zachowanie przejrzystości, dokładności danych i przestrzeganie standardowych zasad pomaga uniknąć nielegalnych praktyk oraz utrzymanie odpowiednich standardów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki surowcami.

OBOWIĄZKI TRANSPORTUJĄCEGO ODPADY W BDO

Obowiązki transportującego odpady w BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) są istotne dla zapewnienia transparentności i dokładności w procesie gospodarki odpadami. Od 1 stycznia 2020 roku, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (ust. 1a, art. 69 u.o. i ust. 3b, art. 69 u.o.), kierowca pojazdu, którym są transportowane odpady, ma obowiązki, które obejmują:

 1. Posiadanie potwierdzenia transportu wygenerowanego z BDO:

  • Kierowca pojazdu, którym są przewożone odpady, musi mieć przy sobie potwierdzenie transportu wygenerowane z BDO w trakcie całego transportu.
  • To potwierdzenie umożliwia weryfikację informacji zawartych w Karcie Przekazania Odpadów (KPO) z rzeczywistym stanem transportowanych odpadów.
 2. Potwierdzenie zakończenia transportu w BDO:

  • Po zakończeniu transportu odpadów, transportujący ma obowiązek potwierdzenia tego faktu w systemie BDO.
  • To potwierdzenie informuje o zakończeniu procesu transportu i jest niezbędne do zamknięcia cyklu gospodarki odpadami.

Warto zwrócić uwagę, że potwierdzenie zakończenia transportu nie jest możliwe, dopóki przyjmujący odpady nie potwierdzi ich przyjęcia w BDO. Oznacza to, że cały proces, począwszy od transportu, aż po przyjęcie odpadów, musi być dokładnie odzwierciedlony w systemie BDO, aby umożliwić kontrolę i monitorowanie przepływu odpadów oraz zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Te obowiązki mają na celu zwiększenie przejrzystości, skuteczności i legalności procesu transportu i gospodarki odpadami, co przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i zapobiegania nielegalnym praktykom w tym obszarze.

Uwaga!
Potwierdzenie zakończenia transportu nie jest możliwe dopóki przyjmujący odpady nie potwierdzi ich przyjęcia w BDO.

Obowiązki przyjmującego i transportującego odpady w BDO
Odbiór odpadów przemysłowych - Odpady niebezpieczne to określenie stosowane dla wszelkich odpadów które różnej perspektywie czasu, mogą stać się szkodliwe - Odbiór odpadów niebezpiecznych - Obowiązki przyjmującego i transportującego odpady w BDO