Wytwórca odpadów

CO TO JEST ODPAD – to wszystkie substancje lub przedmioty, które powstałe w wyniku działalności człowieka, a także pozostałości po ich produkcji, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub obowiązany jest do ich pozbycia się. (art. 3 ust.1 u.o.)

WYTWÓRCA ODPADÓW

Wytwórca odpadów to każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów.

Do obowiązków wytwórcy odpadów należą:

 • klasyfikacja wytwarzanych odpadów,
 • magazynowanie wytworzonych odpadów w sposób, który jest bezpieczny dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi (z uwzględnieniem przepisów szczegółowych),
 • zagospodarowania wytwarzanych odpadów lub zlecenia zagospodarowania tych odpadów wyłącznie podmiotom, które posiadają:
  • zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  • koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
  • wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 5 u.o. (sprzedawca lub pośrednik w obrocie odpadami).

POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW

Odpad wytwarzany w trakcie eksploatacji instalacji

przekroczenie limitu rocznego

Wymóg uzyskania pozwolenia

Rodzaj odpadów wytwarzanych w wyniku eksploatacji instalacji

Odpady niebezpieczne

Odpady inne niż niebezpieczne

Limit roczny

> 1 Mg/rok

> 5 000 Mg/rok

Do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dołącza się m.in.:

 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
 • Operat przeciwpożarowy,
 • Postanowienie komendanta PSP uzgadniające operat ppoż,
 • Zaświadczenie o niekaralności

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie ppoż.

DEFINICJA INSTALACJI

Przez instalację rozumie się (art. 3, p. 6 POŚ):

 • stacjonarne urządzenie techniczne,
 • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
 • budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.